FÅ FJERNET JORD

Vælg mellem container, bigbag, eller vognmand.

Det er nemt at få fjernet overskydende jord. Vi kan opstille en container ved din ejendom, du fylder den med din overskudsjord og vi henter den igen. Eller du kan benytte dig af bigbags til jord og slippe for at finde plads til en container ude på din vej. Eller du kan vælge at jord hentes med kranvogn og grab.
 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  *Hvordan skal jord bortskaffes?

  Du får en container ud på din adresse som du selv fylder.
  Hvor mange m3 jord, skal bortskaffes?
  Ved at benytte dig af bigbags til affald slipper du for at finde plads til en container ude på din vej. Når du har fyldt dine bigbags op med jord, kan du nemt bestille afhentning hvorefter vi kommer ud med kranbil og henter dem.
  • I prisen er inkl. op til 10 dages leje af container.
  • Pris er uden eventuel parkerings afgifter til container.
  • Tilbud er under forudsætning af at jorden bliver analyseret som ren jord. (FAQ)
  • Det er meget vigtigt at der ikke er smidt andet affald i containeren, i form af dagrenovation, plastposer, spande, blandet bygningsaffald eller lignende. Hvis det forekommer, skal alt deponeres på et kontrolleret deponi og det vil resultere i en stor ekstraregning!
  • Jord hentes med kranvogn og grab.
  • Jord skal ligge mindre end 6 meter fra vejen.
  • Bestil her antal big bags og vi sender dem med posten.
  • Placer dem maks syv meter fra vejen og fyld dit jord i dem.
  • Book en afhentning online ved at skrive til os.
  • Afhentning af en fyldt m3 bigbag koster 825 incl. moms.
  • Mål: 80 x 120 x 105 cm. 1m3 / max 1,5 ton.

  Hvad sker der efter et køb?
  Straks efter købet modtager du en ordrebekræftelse. I god tid før det valgte tidspunkt, ringer vi dig op og aftaler præcist hvornår vi kommer.

  Kan jeg selv bortskaffe jord?
  Ja. Har du en bil og en trailer kan du selv aflevere op til 1 m3 jord på genbrugsstation.

  Hvorhenne tilbyder I service?
  Vi tilbyder bortskaffelse af jord i hele Danmark.

  Hvad sker der med den bortskaffede jord?
  Jord bliver bortskaffet på en godkendt jordkarterings-plads, hvor den bliver analyseret og derefter bliver den genanvendt.

  Hvorfor skal der betales forud?
  Forudbetalingen er med til at vi kan tilbyde lave priser og gode tilbud. Det er en garanti for dem, som skal udføre at opgaven allerede er forudbestilt og betalt. I sidste ende er konceptet til gavn for dig som kunde, da det er med til at sikre, at vi kan tilbyde ydelser til en fornuftig og konkurrencedygtig pris.

  FAQ

affald-grus

PRISLISTE

Container
Pris ved bortskaffelse af jord

Container op til 4 ton jord, ca. 2.3 m3: 3400 kr. Gennemsnit pris pr m3: kr. 1478
Container op til 8 ton jord, ca. 4.6 m3: 5305 kr. Gennemsnit pris pr m3: kr. 1153
Container op til 12 ton jord, ca. 6,9 m3 : 7152 kr. Gennemsnit pris pr m3: kr 1036
(Container 12 ton, må højst indeholde 12 ton, ellers kan den ikke flyttes!)

Kranvogn, grab
Pris ved bortskaffelse af jord
Opstartsgebyr: kr. 1624
Pris pr. m3: kr. 464
Pris for 1 m3: kr. 2.088
Pris for 8 m3: 5.336 kr. Gennemsnit pr m3: kr. 667

Bigbag
Pris ved bortskaffelse af jord
Pris bigbag sæk kr. 145
Pris bigbag afhentning kr. 825
Pris for 1 m3 kr. 970
Pris for 8 m3: 7.760 kr. Gennemsnit pr m3: kr. 970

Affaldspriser
Pr ton inkl. moms
Blandet affald – kr. 1.312
Brændbart bygningsaffald – kr. 1.062
Træ – kr. 800
Brokker (Tegl, mursten, beton og Naturskifer) – kr. 306
Haveaffald – kr. 520
Rent gips – kr. 977
Deponi (Ex. isolering og imprægneret træ) – kr. 1.437
Fyldplads til sortering (Ex. klinker, puds og gasbeton) – kr. 1.310
Jord (ren jord) + analysetillæg – kr. 295
Asbest og eternit – kr. 1.837

Ventetid på adressen inkl lastbil

Pr 1/2 time kr. 580
Overlæsset bigbag
Pr stk kr. 625
Forgæves kørsel
Er containeren spærret inde så den ikke kan hentes opkræves for forgæves kørsel. kr. 625
Overlæsset container

Vægt udover det bestilte afregnes med pr ton kr. 480
Fejlsortering
Affald omklassificeres til den gældende affaldsfraktion og afregnes herefter.
Parkering
Parkerings-omkostninger fra kommunen kan tilkomme i visse områder.
Analysetillæg for jord
Analysetillæg for jord kr. 1680.
Hvis analysen viser at jorden er forurenet, så tilkommer der oprensningsudgifter til dette. Her betales modtagestationens gældende takster.

affald-lang-03-3

Love & regler om bortskaffelse af jord
Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af jord.

Miljøbeskyttelsesloven. Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.

Affalds bekendtgørelsen. Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger.

Restprodukt bekendtgørelsen. Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen. Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald.

NSTAR databasen. Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

affald-lang-03-2

Den billigste løsning
Har du fået gravet et lag jord af i forbindelse med anlæg af have i et nybyggeri? Eller har du fået anlagt ny terrasse og i den forbindelse været nødt til at grave en del jord af? Vi kan hjælpe med bortskaffelse og bortkørsel af jord. Afhentning og transport af jord kan ske via container, bigbag eller vognmand med krab. Hvilken form for bortskaffelse som er bedst afhænger af hvor meget jord, der skal fjernes og hvor jorden er placeret.

Ved valg af container skal du have mulighed for at kunne opstille en container og ved afhentning med kranvogn skal jord være maksimalt 6.5 meter fra vejen. Hvis du kun skal have fjernet lidt jord er bigbag det billigste, mens container og vognmand er billigst pr m3 hvis du skal have fjernet meget jord. Drejer det sig om en mindre mængde 1-3 m3, er det ofte bedst at benytte bigbags, som vi henter med kranbil. Bortkørsel af større mængder jord, op til 6m3 ad gangen pr. læs, kan med fordel fyldes i container, som vi trækkes op på ladet af lastbil.

affald-lang-03-1

Hvad vejer jord?
Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen. Omregning af vægt til rumfang. Du omregner vægt af jord (kilo, ton) til kubikmeter (m3) ved at kende vægt pr. m3.

1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg. Massefylde 16,5 kN pr m3
1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3

Forurenet jord
På Miljøportalen kan du se om jorden i dit område er klassificeret så det ikke behøver analyse. Når vi aflevere jord på en godkendt jordkarterings plads, bliver den analyseret og hvis den godkendes som værende ren, bliver den genanvendt. Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi og gasværk. Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok. Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø. For at kortlægge på V2 skal Regionen have analyse af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Fra den 1. januar 2008 er jorden i alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Landets kommuner kan dog løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder i/af områdeklassificeringen. Klassificeringen som lettere forurenet jord skyldes at jorden i alle byzonen rent faktisk er lettere forurenet. Dette er et resultat af bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Man skal lave en jordprøve for hver 30 ton jord man ønsker fjernet, hvis man ønsker jorden bortskaffet som ren jord. Hvis jorden ønskes bortskaffet som lettere forurenet, er det afhængigt af jordmodtagerens godkendelse, om der skal tages 1 prøve pr. 30 ton eller 1 pr. 120 ton. Jordprøven skal repræsentere alle 30 ton. Derfor skal prøven være en blanding af fem udtagne prøver. Det betyder, at der for hver 30 ton skal udtages fem prøver som blandes, f.eks. i en spand. Fra denne blandingsprøve udtages jordprøven til prøveglas og analyse.

Når du får os til at bortskaffe din jord så tager vi os af alle disse ting. Så det behøver du slet ikke spekulere på hvis vi bortskaffer din jord!

affald-lang-02-1

Sorteringsguide Container
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

 • Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
 • Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret.
 • Tegl, mursten og brokker – Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser.
 • Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.
 • Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
 • Metal Jern og metal, kabler, stålregler.
 • Gips – Rent og tørt gips.
 • Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler).
 • Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca.
Følgende emner må ikke blandes med andre:
 • Jord – Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift.
 • Asbestholdigt affald – Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest. Skal meldes til kommune og modtagestation.
Modtages ikke:
 • Farligt affald kemikalier og maling.
 • Dagrenovation

haveaffald sortering

Sorteringsguide Bigbags
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

 • Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik.
 • Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret.
 • Beton/tegl – Beton, tegl og mursten, asfalt skiffer, betonfliser og klinker/fliser af sten.
 • Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer max 15 cm Ø.Ikke jord.
 • Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
 • Metal – Jern og metal, kabler, stålregler.
 • Gips – Rent og tørt gips.
 • Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler).
 • Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca.
Følgende emner må ikke blandes med andre:
 • Elektronik – Elektronik skal sorteres i separat Bigbag.
 • Jord – Jord inkl. analyse-tillæg.
 • Hvidevarer – Køl, frys, ovn mm. Skal sorteres i separat Bigbag.
Modtages ikke:
 • Farligt affald – kemikalier og maling, Asbest, Eternit.
 • Dagrenovation

dumper fjerne affald

Fejlsortering af affald
Affaldssortering er efterhånden en større videnskab. Der er mange forskellige vejledninger og regler om hvilke affaldstyper dit affald skal sorteres i, og hvad du må putte i beholderne. Der er dog meningen med det hele. Først og fremmest er naturligvis den overordnede ide med at passe bedre på miljøet. De mere specifikke regler om hvordan der skal sorteres affald stammer overordnet fra ideen om at jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet.

Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kødbakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald. Grunden til at det er dyrt hvis affald ikke er sortere korrekt – altså efter den gældende sorteringsguide – er at selv en mindre afvigelse, kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand!

Den bøde, omkostning, afgift du kan blive pålagt ved fejlsortering er således altid meget højere end udgift til at bestille eksempelvis en bigbag eller lille container ekstra. Drejer det sig om mindre mængder så husk at du selv har mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationen. Bestil container, bigbag eller vognmand til at hente de store mængde affald og sørg selv for bortskaffelse af de mindre mængder. Har du ikke selv bil eller af anden årsag ikke mulighed for bortskaffe det ukurante affald, så bestil hellere en ekstra bigbag til dette – også selvom det drejer sig om mindre mængder – fremfor at risikere at blive pålagt store ekstraomkostninger for fejlsortering.

fjerne jord container

Service i hele Danmark

Region HovedstadenAlbertslund Kommune – Albertslund – Allerød Kommune – Birkerød – Blovstrød – Lillerød – Lynge –Allerød Kommune – Nymølle – Ballerup Kommune – Ballerup – Skovlunde – Smørumnedre Dragør Kommune – Dragør – Egedal Kommune – Ganløse – Slagslunde – Smørumnedre – Veksø – Ølstykke-Stenløse – Fredensborg Kommune Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm – Nivå – Frederikssund Kommune – Frederikssund – Jægerspris – Skibby – Slangerup –Furesø Kommune – Birkerød – Farum – Hareskovby – Kirke Værløse – Laanshøj – Smørumnedre – Værløse – Gribskov Kommune – Dronningmølle – Esbønderup – Esrum – Gilleleje – Græsted – Helsinge – Hornbæk-Dronningmølle – Ramløse – Tisvilde – Halsnæs Kommune – 
Frederiksværk – Hundested – Liseleje – Melby – Ølsted – Helsingør Kommune – Helsingør – Gurre – Hellebæk – Hornbæk – Hornbæk-Dronningmølle – Stenstrup – Hillerød Kommune – Hillerød – Nødebo – Skævinge – Høje-Taastrup Kommune – Taastrup – Hedehusene – Reerslev – Sengeløse – Vridsløsemagle – Hørsholm Kommune – Hørsholm – Ishøj Kommune – Ishøj Landsby – Torslunde – Københavnske bydele og forstæder i Region Hovedstaden – Albertslund – Amager – Avedøre – Bagsværd – Ballerup – Brøndby Strand – Brøndbyvester – Brøndbyøster – Buddinge – Charlottenlund – Dyssegård – Frederiksberg – Gentofte – Gladsaxe – Glostrup – Hareskovby – Hellerup – Herlev – Hjortekær – Holte – Hvidovre – Ishøj – Jægersborg – Kastrup – Klampenborg – Kongens Lyngby – Lundtofte – Nærum – Ordrup – Rødovre – Skovshoved – Sorgenfri – Søborg – Søllerød – Tårnby – Vallensbæk – Vangede – Virum – Øverød – Rudersdal Kommune – Birkerød – Holte – Hørsholm – Høsterkøb – Nærum – Ravnsnæs – Skodsborg – Øverød – Region MidtjyllandFavrskov Kommune – Hadsten – Hammel – Hinnerup – Laurbjerg – Hedensted Kommune – Hedensted – Tørring – Øster Snede – Herning Kommune – Herning – Aulum – Sunds – Vildbjerg – Holstebro Kommune – Holstebro – Holstebro Kommune – Vinderup – Horsens Kommune – Horsens – Brædstrup – Egebjerg –danmark Ikast-Brande Kommune – Brande – Engesvang – Ikast – Nørre Snede – Lemvig Kommune – Harboøre – Lemvig – Nørre Nissum – Thyborøn – Norddjurs Kommune – Auning – Grenaa –Odder Kommune – Odder – Randers Kommune – Randers – Langå – Ringkøbing – Skjern Kommune – Ringkøbing – Skjern – Hvide Sande – Videbæk – Samsø – Silkeborg Kommune – Silkeborg – Kjellerup – Skanderborg Kommune – Skanderborg – Galten – Hørning – Ry – Skive Kommune – Skive – Struer Kommune – Struer – 
Syddjurs Kommune – Ebeltoft – Hornslet – Pindstrup – Ryomgård – Viborg Kommune – Viborg – Bjerringbro – Frederiks – Karup – Klejtrup – Stoholm – Aarhus Kommune – Solbjerg – Region Nordjylland Brønderslev Kommune – Brønderslev – Dronninglund – Hjallerup – Frederikshavn Kommune – Frederikshavn – Skagen – Sæby – Aalbæk – Hjørring Kommune – Hjørring – Harken – Hirtshals – Løkken – Sindal – Tversted – Jammerbugt Kommune – Aabybro – Fjerritslev – Kås – Pandrup – Læsø Kommune – Byrum – Vesterø Havn – Østerby Havn – Mariagerfjord Kommune – Als – Arden – Assens – Hadsund – Hobro – Mariager – Morsø Kommune – Nykøbing Mors – Rebild Kommune – Støvring – Skørping – Terndrup – Thisted Kommune – Thisted – Hanstholm – Hurup – Klitmøller – Nors – Nørre Vorupør – Snedsted – Vesthimmerlands Kommune – Aars – Farsø – Løgstør – Aalborg Kommune – Gandrup – Gistrup – Hals – Hou – Klarup – Kongerslev – Langholt – Nibe – Nørresundby – Storvorde – Sulsted – Svenstrup – Ulsted – Vadum – Vestbjerg – Vester Hassing – Vodskov – Aalborg – Region Sjælland Faxe Kommune – Dalby – Faxe – Haslev – Greve Kommune – Greve Landsby – Greve Strand – Kildebrønde – Tune – Guldborgsund Kommune – Gedser – Nykøbing Falster – Nysted – Sakskøbing – Stubbekøbing – Holbæk Kommune – Holbæk – Jyderup – Tølløse – Vipperød – Kalundborg Kommune – Kalundborg – Høng – Københavnske bydele og forstæder i Region Sjælland – Greve Strand – Køge Kommune – Borup – Køge – Lille Skensved – Vemmedrup – Lejre Kommune – Kirke Hvalsø – Lejre – Lolland Kommune – Maribo – Nakskov – Rødby – Søllested – Næstved Kommune – Næstved – Fuglebjerg – Tappernøje – Odsherred Kommune – Nykøbing Sjælland – Hørve – Nørre Asmindrup –Ringsted Kommune – Ringsted – Roskilde Kommune – Roskilde – Havdrup – Jyllinge – Svogerslev – Viby – Slagelse Kommune – Slagelse – Korsør – Skælskør – Solrød Kommune – Solrød Strand – Havdrup – Jersie – Lille Skensved – Solrød Landsby –Sorø Kommune – Dianalund – Sorø – Stevns Kommune – Store Heddinge – Vordingborg Kommune – Vordingborg – Møn – Stege – Borre – Præstø – Region Syddanmark – Fanø 

- Assens Kommune – Assens – Vissenbjerg – Faaborg – Midtfyn Kommune – 
Faaborg – Ringe – Kerteminde Kommune – Kerteminde – Langeskov – Munkebo – Middelfart Kommune – Middelfart – Nørre Aaby – Nordfyns Kommune – Bogense – Otterup – Nyborg Kommune – Nyborg – Odense Kommune – Odense – Svendborg Kommune – Svendborg – 
Byer på Langeland – Rudkøbing – Spodsbjerg – Syd- og Sønderjylland – Billund Kommune – Billund – Grindsted – Esbjerg Kommune – Bramming – Esbjerg – Ribe – Fredericia Kommune – Fredericia – Haderslev Kommune – Haderslev – Vojens – Kolding Kommune – Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Sønderborg Kommune – Sønderborg – Als – Broager – Dybbøl – Egernsund – Gråsten – Tønder Kommune – Tønder – Husum-Ballum – Løgumkloster – Rømø – Varde Kommune – Varde – Ølgod – Vejen Kommune – Vejen – Andst – Rødding – Vejle Kommune – Vejle – Give – Jelling – Skibet – Aabenraa Kommune – Aabenraa – Padborg – Ærø – Marstal.

bortskaffe jord dumper

KONTAKT OS FOR ET SKARPT TILBUD