Jord | Bortkørsel af jord ⇒ Prisberegn og book online

Nemme overskuelige priser. Vi kører optimale ruter for at holde udgifter nede. Udregn pris nedenfor. I tvivl om noget, så kontakt os.

 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvor mange ton jord skal fjernes?

  Hvornår ønskes jord fjernet?

  Klassificering af jord

  • DKK
  • 20 DKK

  Er din jord forurenet - altså klasse 2 eller klasse 3 - kan vi kun komme af med den, de steder som modtager jord til oprensning (forurenet jord). Krav til analyse af jord fremgår af afsnit 2.4 i miljøgodkendelsen. Jord fra kortlagte arealer skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons. Er der ikke taget prøver af jorden, benævnes den jord til kartering (ikke prøvetaget jord).

  Du kan benytte nærværende prisberegner til at udregne pris på bortskaffelse af ren jord, også benævnt klasse 1 jord. Er din jord forurenet, eller er du i tvivl herom, så kontakt os for vejledning om hvilken løsning der er bedst til netop din opgave. 

  Kontakt os

  En pris du kan stole på

  Pris er inklusiv kørsel og moms. Også inklusiv er kranarbejde, grabning, olietillæg, miljøafgift og afgift pr ton for bortskaffelse af jord.

  Almindelige handelsbetingelser er gældende. Herunder at for eventuel ventetid eller ekstraarbejde på adresse opkræves særskilt. Samt at der skal foreligge jordprøve for hver 30 ton jord, der ønskes fjernet.

  Du betaler kun for det antal ton der fjernes. Du skal således her blot fortælle tilnærmelsesvis hvor meget jord der skal fjernes. Generelt gælder at du omregner massefylde (m3) til tons ved at gange med 1.65. Nedenfor på siden er uddybende vejledning til hvorledes du finder frem til mængder og vægt. Er du stadig i tvivl efter du har læst vejledningen så kontakt os og vi guider dig gerne.

  Den endelige afregning sker når affaldet er afleveret hos modtageanlæg og godkendt som værende den anførte affaldskategori. Har du bestilt for meget refunderes den overskydende betaling. Har du bestilt for lidt opkræves du herfor.

  Du behøver ikke være urolig for at ramme lidt ved siden af. Vi acceptere en margin i din bestilling. Vi har dog brug for nogenlunde estimering for at kunne planlægge kørselsruter og hvilken lastbil, der skal benyttes til opgaven. Læs evt. nærmere i vores forretningsbetingelser eller FAQ.

  Læs mere

Kategorier: ,

Vi vil være bedst og billigst!

Har du fået et billigere tilbud vil vi gøre vores allerbedste for at matche det.

Jord fjernes tilbud

Sorteringsguide
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.
Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt.

Blandet byggeaffald
Fraktion: Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
Affald storskrald
Fraktion: Storskrald. Vi medtager almindeligt forekommende storskrald fra private husstande og erhverv, som fx: Møbler, Jern & Metal, Cykler, Hårde hvidevarer, Pap, Tæpper, Træ m.v. Affaldet bliver efterfølgende sorteret til genanvendelse, og vi medtager derfor ikke; bygge- og anlægsaffald, haveaffald, malings- og medicinrester, småt elektronikaffald, mv.
Affald brændbart
Fraktion: Brændbart. Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding. 
Fx møbler, brædder, tæpper, samt mindre  mængder pap, plast eller træ uegnet til genanvendelse. Ikke: Trykimprægneret træ • PVC • Farligt affald •  Have- og grenaffald • Dæk • Jern & metal •  Gipsplader • Mineraluld • Organisk affald • Store mængder pap, plast eller træ egnet til genanvendelse • Andre former for affald uegnet til forbrænding.
Affald træ
Fraktion: Træ. Rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Brædder, spånplader, træmøbler uden polstring, bjælker, laminatplader, lægter, krydsfiner, køkkenskabe, fodlister, gerigter, planker, gulvbrædder, loftsbrædder, vægbeklædning, malet og lakeret træ. Vær opmærksom på: Træ med maling, der kan indeholde fx PCB eller bly, skal behandles som farligt affald.
Træ imprægneret affald
Fraktion: Træ imprægneret. Jernbanesveller (tjære­imprægnerede), telefonpæle, bolværk, flethegn, mv.
Affald beton
Fraktion: Beton. Skal du have fjernet dine gamle beton fliser, betonvægge eller har du andet beton affald, skal du bestille denne fraktion. Her kan du fylde alt dit beton affald i : Rene betonbrokker fra opbrydning af beton flise veje og beton anlæg, eller nedrivning af vægge/bygninger, u-armeret eller armeret beton med armeringsjern.
Affald mursten, brokker
Fraktion: Tegl, mursten og brokker. Beton, teglsten, cement, mørtel, murbrokker, betonbrokker, naturskifer, leca­ sten, størknet mørtel/cement, natursten, granitfliser, kloakrør af beton, fibercement. Beton og tegl genanvendes, og derfor må der ikke afleveres emner med mistanke om PCB (se farligt affald) og emner med glasering, da glasur kan have et højt indhold af tungmetaller. Beton/tegl/mursten fra skorstene skal til deponi.

Fraktion: Jord og brokker. Samme som ovenstående. Dog her tilladt mindre del jord eller sand i blandet.
Keramik og porcelæn
Fraktion: Keramik og porcelæn. Toiletter og håndvaske, badeværelsesfliser, glaserede tegl og fliser, køkkenfliser, gulv­ klinker, glaserede kloakrør.
Haveaffald fjernes
Fraktion: Haveaffald. Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.

Fraktion: Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift. Jord opdeles i klasser alt efter deres forureningsgrad. Læs nærmere nedenfor. 
Metal og jern affald
Fraktion: Jern og metal. Kabler, stålregler. Radiatorer, rør, tagrender, nedløbsrør, metal­ spåner og ­bånd, metalvaske og ­badekar, kedler, metal­ malerspande (tomme), fjernvarmerør isoleret med polyuretanskum. Olietanke skal være spulet indvendigt, og der skal være et inspektions hul på mindst 30×30 cm. Ikke: Springmadrasser • Gas- og trykflasker • Produkter med miljøfarlige stoffer • Hårde hvidevarer med køl/frys funktion • Isoleringsmaterialer.
Gips affald
Fraktion: Rent og tørt gips. Væggips, loftsgips, afklip fra nye plader, nedrivningsgips, fibergips. Ikke; isolering, stålskinner og dampspærre, men gerne søm, skruer, tapet og maling.
Elektronik affald
Fraktion: Elektronik og hårde hvidevarer. Elektronik omfatter alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller. Fx. mindre køkkenmaskiner som fx stavblendere og mikrobølgeovne. Mobiltelefoner, Opladere, Legetøj, TV.  Hårde hvidevarer som fx frysere, komfurer og vaskemaskiner.  Det indsamlede elektronikaffald sendes til demonteringsanlæg, hvor det bliver skilt ad. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes – især metallerne.
Affald fyldplads
Fraktion: Fyldplads. Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, gasbeton og leca. Gips. Glaseredefliser. Sanitetsporcelæn. Gas- og letbeton. Rent beton. Tegl og klinker, uglaseret. Rene stenmaterialer: natursten, granit. Ikke: Asfalt • Tjære og sod • Isolering • PCB-holdig fugemasse • Plast • Malingsrester • Jern & metal • Andre materialer indeholdende miljøskadelige stoffer.
Asbest affald
Asbestholdigt affald Asbest er farligt og bør håndteres med omtanke. Dette gælder både arbejdet med nedtagning af det asbestholdige materiale og ligeledes også i forbindelse med bortskaffelsen. Der er strenge regler omkring transporten og deponeringen af affaldet, som kun må ske efter anvisning fra kommunen og derefter en deklarering hos det anviste modtageanlæg. Service Inde og Ude kan afhente dine eternitplader med asbest og bortskaffe dem.
Affald deponi
Et deponi er affald, man ikke kan genbruge eller brænde. Et deponi hed tidligere en ”losseplads”, men i modsætning til den gammeldags losseplads er et deponi beskyttet af en membran, der forhindrer giftige stoffer i at sive ud i miljøet. Endvidere et et deponi opdelt så kan man holde de forskellige typer affald adskilt. For eksempel deponeres asbest for sig. Hvis man på et senere tidspunkt finder en metode til at genbruge asbesten, så er det lettere at grave den op og sende den til genbrug.
Genbrugsstation

Foruden de nævnte fraktioner har genbrugsplads også separate containere til: Vinduesglas – termoruder, farvede/tonede ruder, glashylder, glasskår, trådglas, blyindfattede ruder, spejle. Hård PVC – Tagrender, kloak rør, drænrør, kabelbakker, trapezplader. Hård plast – Rene emner i plast, fx plastbakker, spande, drænrør. Plastfolier – Dampspærre i klar og farvet plast, undertagsduge i PE (polyethylen). Isolering – Mineraluld, stenuld. Tagpap – Tagpap, onduline plader. Pap – Bølgepap, karton. Asfalt.

Jord fjernes tilbud

Regler om bortskaffelse af jord
Sortere på den rigtig måde

– Og spar mange penge!

Der er mange måder at kategorisere affald på. Fraktioner er én måde. De enkelte affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem særskilt. Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af affald.

Først og fremmest har de mange vejledninger, foreskrifter og regler deres fundament i den overordnede ide at vi skal passe bedre på miljøet. Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kød bakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald.

Selv en mindre afvigelse, kan kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand! Så bestil hellere en ekstra bigbag, eller en ekstra kørsel – også selvom det drejer sig om mindre mængder – fremfor at risikere at blive pålagt store ekstraomkostninger for fejlsortering.

Miljøbeskyttelsesloven
Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affalds bekendtgørelsen
Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger, og Affaldsbekendtgørelsen fastsætter regler om dette. Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 10 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 13 indeholder regler om anmeldelse af byggeaffald.

Restprodukt bekendtgørelsen
Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen
Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

NSTAR databasen
Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

Jord fjernes tilbud

Hvad vejer jord?
Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen. 

 • 1 m³ sand vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ grus eller perlegrus
 • 1 m³ granitskærver vejer ca. 1600 kg.
 • 1 m³ harpet muldjord vejer ca. 1500 kg. Harpet muld er helt almindelig jord, som er blevet kørt igennem et harpeanlæg og siet for rødder, grene og sten i en hvis størrelse.
 • 1 m³ højbedsmuld vejer ca. 1000 kg. Højbedsmuld er ofte en blanding af harpet muld, kompost, sand og naturgødning.
 • 1 m³ flis vejer ca. 380 kg.

OMREGNE MASSEFYLDE TIL VÆGT (TON)
Multiplicere din massefylde (m3) med 1,65
1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg. Massefylde 16,5 kN pr m3

OMREGNE VÆGT TIL MASSEFYLDE (M3)
Multiplicere din vægt (ton) med 0,6
1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3

Hvad vejer træ?
Træ har en rumvægt (densitet), der fortæller hvor tungt træet er i forhold til hvor meget det fylder. Altså hvor tæt træet er pakket. Dette udtrykkes som kilo (kg) i forhold til kubikmeter (m3).

Kløvet brænde der er stablet godt sammen består af cirka 60% træ og 40% luft. Man siger at fastmassetallet er 0,60. Er træet i form af en bunke er fastmassetallet lavere fordi der er mere luft mellem træet.

En bunke træ du har stablet sammen i haven vil veje forskelligt alt efter træets art, hvor meget fugtighed, der er i træet og afhængig af hvor meget luft, der er imellem træet. Eksempelvis 1 kubikmeter (m3) helt tørt bøgetræ vejer ca. 680 kg, mens 1 kubikmeter (m3) vådt træ tørret ned vejer 580 kg.

Rumvægt for almindelige træarter:
Ask 650 kg/m3 | Bøg 680 kg/m3 | Eg 650 kg/m3 | Elm 640 kg/m3 | Kirsebær 570 kg/m3 | Pil 620 kg/m3 | Lærk 550 kg/m3 | Rødgran kg/m3 430 kg/m3 | Thuja 340 kg/m3

Fra rumfang til vægt
Kasse = højde x længde x bredde = rumfang
Cylinder = π (3,14) • diameter2  • højde = rumfang

Der kan være cirka 22 m3 jord (32-33 tons) på en lastbil med forvogn og hænger
Der kan være ca 10 ton | 6 m3 i en container, når den skal trækkes op på lad.

Lastbil vægtLasteevne

 • 2 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 18 ton. (Cirka 10,8 m3 jord)
 • 3 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 26 ton. (Cirka 15,6 m3 jord)
 • 4 akslede lastbil. Tilladt totalvægt 32 ton. (Cirka 19,2 m3 jord)
 • 6 aksler – Vogntog bestående af lastbil og påhængskøretøj, maks læs 50 ton
 • 7 aksler – Vogntog bestående af lastbil og påhængskøretøj, maks læs 56 ton.
 • 2 akslede påhængsvogne. Totalvægt 20 ton.
 • 3 akslede påhængsvogne. Totalvægt 24 ton.
 • 4 akslede påhængsvogne. Totalvægt 30 ton.

3 % tolerancegrænse eller maks. 1500 kg.

Optimal kørsel

Når jord skal bortskaffes er væsentlig del af udgiften til selve kørslen. Derfor er det vigtigt at denne er optimeret. Hvilket blandt andet gøres ved at benytte den rigtige størrelse af lastbil og således reducere den samlede køretid.  

 • Jord 1-32 ton (Op til ca 019 m3) 1 x kørsel af en 4 akslet lastbil.
  (Tidsforbrug 2.5 time x pris for 4 akslet, 950 kr = 2,375 kr.
 • Jord 32-50 ton (Op til ca 030 m3) 1 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler. (1,5 x kørsel)
  (Tidsforbrug 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr = 3,125 kr.
 • Jord 50-64 ton (Op til ca 038 m3) 2 x kørsel af en 4 akslet lastbil. (2 x kørsel)
  (Tidsforbrug 2 x 2.5 time x pris for 4 akslet, 950 kr) = 4,750 kr.
 • Jord 64-100 ton (Op til ca 060 m3) 2 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
  (Tidsforbrug 2 x 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr) = 6,250 kr.
 • Jord 100-150 ton (Op til ca 090 m3) 3 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
  (Tidsforbrug 3 x 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr) = 9,375 kr.
 • Jord 150-200 ton (Op til ca 120 m3) 4 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
  (Tidsforbrug 4 x 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr) = 12,500 kr.
 • Jord 200-250 ton (Op til ca 150 m3) 5 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
  (Tidsforbrug 5 x 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr) = 15,625 kr.
 • Jord 250-300 ton (Op til ca 180 m3) 6 x kørsel af lastvogn + trailer, 6 aksler.
  (Tidsforbrug 6 x 2.5 time x pris for 6 akslet, 1250 kr) = 18,750 kr.

Vogntog og kombinations muligheder

Der findes mange forskellige lastbiler og disse kan kombineres med diverse tilbehør. Først og fremmest så skelner man – foruden størrelsen, altså antal aksler på forvognen af lastbilen – mellem om en lastbil blot er en trækker (altså blot en maskine der kan trække fx en container op på et lad) eller om lastbilen (forvogn) også er udstyret med kran og således kan løste, flytte, læsse, eksempelvis jord.

Dernæst skelner man mellem hvad der hæftes bagpå. I folkemunde siger man blot trailer om alt der hæftes bagpå en lastbil og mere specifikt benyttes udtrykket Hænger om det der ligner en åben trækvogn og udtrykket Kærre om det der ligner en campingvogn. En hænger kan kendes på, at akslerne er placeret i hver sin ende. En kærre har sine aksler samlet under midten, efter samme princip som på en campingvogn. Kærren er ofte meget følsom i forhold til den vægtmæssige placering af læsset og bliver nemt enten for- eller bag-tung. En tiptrailer er en fastmonteret trailer på et lad som kan tippes.

Undertiden kan man se kombinationer hvor en trækker (altså selve forvognen) kombineres med fx to trailere/kærrer med henholdsvis to og tre aksler. Formålet er at optimere lastbil kørsel og transport internationalt ud fra såvel økonomiske som miljømæssige betragtninger.

 

Forurenet jord

Forurenet jord
På Miljøportalen kan du se om jorden i dit område er klassificeret så det ikke behøver analyse. Når vi aflevere jord på en godkendt jordkarterings plads, bliver den analyseret og hvis den godkendes som værende ren, bliver den genanvendt. Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi og gasværk. Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok. Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø. For at kortlægge på V2 skal Regionen have analyse af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Fra den 1. januar 2008 er jorden i alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Landets kommuner kan dog løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder i/af områdeklassificeringen. Klassificeringen som lettere forurenet jord skyldes at jorden i alle byzonen rent faktisk er lettere forurenet. Dette er et resultat af bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Man skal lave en jordprøve for hver 30 ton jord man ønsker fjernet, hvis man ønsker jorden bortskaffet som ren jord. Hvis jorden ønskes bortskaffet som lettere forurenet, er det afhængigt af jordmodtagerens godkendelse, om der skal tages 1 prøve pr. 30 ton eller 1 pr. 120 ton. Jordprøven skal repræsentere alle 30 ton. Derfor skal prøven være en blanding af fem udtagne prøver. Det betyder, at der for hver 30 ton skal udtages fem prøver som blandes, f.eks. i en spand. Fra denne blandingsprøve udtages jordprøven til prøveglas og analyse.

Hvis dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller der bliver mere end et ton affald – Eller du skal fjerne asbestholdige materialer – Eller du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB – Skal du før du går i gang med renovering eller nedrivning, anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Kommunen skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang. Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. Byggeaffald må først fjernes, når du har modtaget en færdigmelding fra Bygningsaffald.dk.

Anmeld flytning af jord
Al jordflytning skal anmeldes til kommunen, hvis jorden tilhører en af følgende kategorier. Du har pligt til at anmelde flytning af mere end 1 m³ jord, hvis jorden tilhører en af de seks kategorier – uanset om jorden er forurenet eller ej.

• Forurenet jord som flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet (gælder også lettere forurenet jord udenfor områdeklassificerede områder – den såkaldte klasse 2 jord). 
• Jord der flyttes bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
• Jord der flyttes bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
• Jorden stammer fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
• Jorden stammer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
• Jorden stammer fra et areal, der er omfattet af områdeklassificering i kommunen.

Du anmelder din jordflytning digitalt på www.jordweb.dk. Hvis du selv vil anmelde flytningen, skal du tilmelde dig som ny anmelder på JordWeb. Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Det betyder, at alle de der er involveret i flytningen ikke må udføre deres opgave uden at have sikret sig, at der er sket anmeldelse af jordflytningen.

Hvis du flytter mindre end 1 m³ jord
Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ jord eller mindre, behøver du ikke anmelde det til kommunen. Er der tale om ren jord eller jord fra et områdeklassificeret areal, kan du uden videre flytte jorden og eksempelvis aflevere den på den kommunale genbrugsplads. Hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om dit navn og adresse på, hvor jorden kommer fra og aflevere anmeldelsen sammen med jorden på et godkendt modtageanlæg.

Jord fjernes tilbud

 

Hvad koster det at komme af med jord?

Har du fået gravet et lag jord af i forbindelse med anlæg af have i et nybyggeri? Eller har du fået anlagt ny terrasse og i den forbindelse været nødt til at grave en del jord af? Vi kan hjælpe med bortskaffelse og bortkørsel af jord. Afhentning og transport af jord kan ske via container, bigbag eller vognmand med krab. 

Er du i nærheden af en havn der skal udvides, et byggeprojekt, der har brug for jord, eller andet projekt hvor der er brug for opfyldning kan du komme af med jord til forholdsvis billig pris pr ton. Din pris pr ton afhænger generelt meget af din geografiske placering. Således koster det i afgift – altså hvad vi skal betale for at komme af med jorden – betydeligt mindre hvis du bor i Jylland fremfor i hovedstadsområdet. 

Eksempel: Brug for jord til udvidelse af arealer
I Køge har kommunen i årene 2017-2020 modtaget klasse 0-1 jord, der er blevet brugt til jord opfyldningen af forøgelse af erhvervsarealerne for Køge Havn samt etablering af arealer for en Unitterminal. Ligeledes har Aarhus kommune i adskillige år modtaget jord til at udbygge Aarhus havn. Samt også Nordhavn i København har været aftager af stor mængder jord til opfyldning og forøgelse af arealer.

Eksempel: Brug for jord til byggeprojekter
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har vedtaget natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker. Det etableres, så borgerne i byen får mindre støj, mere natur – og et nyt boligområde kan se dagens lys. Det er et stort byudviklingsprojekt, som først er helt færdig i 2023.  

NORRECCO
Prøvesten
NORRECCO
Odense
NORRECCO
Aarhus
Hyldager
Bakker
Jydsk
jordhåndtering
Klasse 1 jord 195 | 244 kr 65 | 81 kr 75 | 94 kr 46 | 57 kr 55 | 69 kr
Klasse 2 jord 275 | 344 kr 150 | 187 kr 150 | 187 kr 67 | 84 kr 83 | 104 kr
Klasse 3 jord  275 | 344 kr 270 | 337 kr
Tillæg våd jord 35 | 44 kr 35 | 44 kr 35 | 44 kr 37 | 46 kr 37 | 46 kr
Analyse 1100 | 1375 kr 1500 | 1875 kr
Udtage prøve 750 937 kr

Vejl. pris år 2020 Priser med og uden moms.
Modtagelse af jord og vores tilknyttede vognmænd

Skal du således udregne hvad det koster at komme af med netop din jord skal du kende følgende:

Pris pr ton jord
Hvor meget der skal betales for at komme af med jorden afhænger, som beskrevet ovenfor, af hvilke muligheder der findes i nærheden af dig. Kig på ovenstående kort og find det nærmeste sted du kan komme af med din jord. Hvad det pågældende sted tager for at modtage et ton jord kan du få et fingerpraj om i tabellen ovenfor. 

Kørsel og kranarbejde
Kørsel ud til dig, tid til grabning af jorden, samt kørsel ud til hvor jord skal afleveres og her lidt tid til at få læsset jorden af. Generelt regnes der med to timers kørsel og en halv times grabning, i alt 2.5 time. Bemærk venligst at det almindeligvis er dit ansvar hvor lang tid kørsel reelt tager. Er der således kø, tæt trafik eller andet som forlænger kørselstid, så faktureres du almindeligvis herfor. 

Andre variable

 • På et vognlæs kan være en vis mængde jord. Har du mere skal der køres flere gange.
 • Skal der udtages analyse og laves jordprøve koster det ekstra.
 • Er der ventetid eller ekstraarbejde på adressen koster det ekstra. 

Jord fjernes tilbud

KØRSEL
Optimale ruter holde omkostninger nede og skåner  miljøet.

Storkøbenhavn og Frederiksberg10-171000-1799 København K.18-201800-2000 Frederiksberg C.212100 København Ø – 2150 Nordhavn222200 København N232300 København S242400 København NV – 2450 København SV.252500 Valby.262600 Glostrup – 2605 Brøndby – 2610 Rødovre – 2620 Albertslund – 2625 Vallensbæk -2630 Taastrup – 2635 Ishøj -2640 Hedehusene – 2650 Hvidovre -2660 Brøndby Strand – 2665 Vallensbæk Strand – 2670 Greve – 2680 Solrød Strand – 2690 Karlslunde.272700 Brønshøj – 2720 Vanløse – 2730 Herlev – 2740 Skovlunde – 2750 Ballerup – 2760 Måløv – 2765 Smørum – 2770 Kastrup – 2791 Dragør.282800 Kongens Lyngby – 2820 Gentofte – 2830 Virum – 2840 Holte – 2850 Nærum – 2860 Søborg – 2870 Dyssegård – 2880 Bagsværd.292900 Hellerup – 2920 Charlottenlund – 2930 Klampenborg – 2942 Skodsborg – 2950 Vedbæk – 2960 Rungsted Kyst – 2970 Hørsholm – 2980 Kokkedal -2990 Nivå.Nordsjælland303000 Helsingør – 3050 Humlebæk – 3060 Espergærde – 3070 Snekkersten – 3080 Tikøb.313100 Hornbæk – 3120 Dronningmølle – 3140 Ålsgårde -3150 Hellebæk.323200 Helsinge – 3210 Vejby – 3220 Tisvildeleje – 3230 Græsted – 3250 Gilleleje – 333300 Frederiksværk – 3310 Ølsted – 3320 Skævinge – 3330 Gørløse – 3360 Liseleje – 3370 Melby – 3390 Hundested.343400 Hillerød – 3450 Allerød – 3460 Birkerød – 3480 Fredensborg – 3490 Kvistgård.353500 Værløse – 3520 Farum – 3540 Lynge – 3550 Slangerup.363600 Frederikssund – 3630 Jægerspris – 3650 Ølstykke – 3660 Stenløse – 3670 Veksø.Midt- og Vestsjælland 404000 Roskilde – 4030 Tune – 4040 Jyllinge – 4050 Skibby – 4060 Kirke Såby – 4070 Kirke Hyllinge.414100 Ringsted – 4130 Viby Sjælland – 4140 Borup – 4160 Herlufmagle – 4171 Glumsø – 4173 Fjenneslev – 4174 Jystrup – 4180 Sorø – 4190 Munke Bjergby.424200 Slagelse – 4220 Korsør – 4230 Skælskør – 4241 Vemmelev – 4242 Boeslunde – 4243 Rude – 4244 Agersø4245 Omø – 4250 Fuglebjerg – 4261 Dalmose – 4262 Sandved – 4270 Høng – 4281 Gørlev – 4291 Ruds Vedby – 4293 Dianalund – 4295 Stenlille – 4296 Nyrup.434300 Holbæk – 4305 Orø – 4320 Lejre – 4330 Hvalsø – 4340 Tølløse – 4350 Ugerløse – 4360 Kirke Eskilstrup – 4370 Store Merløse – 4390 Vipperød.444400 Kalundborg – 4420 Regstrup – 4440 Mørkøv – 4450 Jyderup – 4460 Snertinge – 4470 Svebølle – 4480 Store Fuglede – 4490 Jerslev Sjælland.454500 Nykøbing Sj – 4520 Svinninge – 4532 Gislinge – 4534 Hørve – 4540 Fårevejle – 4550 Asnæs – 4560 Vig – 4571 Grevinge – 4572 Nørre Asmindrup -4573 Højby – 4581 Rørvig – 4583 Sjællands Odde – 4591 Føllenslev – 4592 Sejerø – 4593 Eskebjerg.464600 Køge – 4621 Gadstrup – 4622 Havdrup – 4623 Lille Skensved – 4632 Bjæverskov – 4640 Faxe – 4652 Hårlev – 4653 Karise – 4654 Faxe Ladeplads – 4660 Store Heddinge – 4671 Strøby – 4672 Klippinge – 4673 Rødvig Stevns – 4681 Herfølge – 4682 Tureby – 4683 Rønnede – 4684 Holmegaard – 4690 Haslev.47 4700 Næstved – 4720 Præstø – 4733 Tappernøje – 4735 Mern – 4736 Karrebæksminde – 4760 Vordingborg – 4771 Kalvehave – 4772 Langebæk – 4773 Stensved – 4780 Stege – 4791 Borre – 4792 Askeby – 4793 Bogø By.Lolland og Falster484800 Nykøbing F – 4840 Nørre Alslev – 4850 Stubbekøbing – 4862 Guldborg – 4863 Eskilstrup – 4871 Horbelev – 4872 Idestrup – 4873 Væggerløse – 4874 Gedser – 4880 Nysted – 4891 Toreby L – 4892 Kettinge – 4894 Øster Ulslev – 4895 Errindlev.494900 Nakskov – 4912 Harpelunde – 4913 Horslunde – 4920 Søllested – 4930 Maribo – 4941 Bandholm – 4942 Askø – 4943 Torrig L – 4944 Fejø – 4945 Femø – 4951 Nørreballe – 4952 Stokkemarke – 4953 Vesterborg – 4960 Holeby – 4970 Rødby – 4983 Dannemare – 4990 Sakskøbing.Fyn og øerne505000 Odense C.525200 Odense V – 5210 Odense NV – 5220 Odense SØ – 5230 Odense M – 5240 Odense NØ – 5250 Odense SV – 5260 Odense S – 5270 Odense N – 5270 Odense N – 5290 Marslev.535300 Kerteminde – 5320 Agedrup – 5330 Munkebo – 5350 Rynkeby – 5370 Mesinge – 5380 Dalby – 5390 Martofte.545400 Bogense – 5450 Otterup – 5462 Morud – 5463 Harndrup – 5464 Brenderup Fyn – 5466 Asperup – 5471 Søndersø – 5474 Service til hele DanmarkVeflinge – 5485 Skamby – 5491 Blommenslyst – 5492 Vissenbjerg.555500 Middelfart – 5540 Ullerslev – 5550 Langeskov – 5560 Aarup – 5580 Nørre Aaby – 5591 Gelsted – 5592 Ejby565600 Faaborg – 5601 Lyø – 5602 Avernakø – 5603 Bjørnø – 5610 Assens – 5620 Glamsbjerg – 5631 Ebberup – 5642 Millinge – 5672 Broby – 5683 Haarby – 5690 Tommerup.575700 Svendborg – Hjortø –  5750 Ringe – 5762 Vester Skerninge – 5771 Stenstrup – 5772 Kværndrup – 5792 Årslev.585800 Nyborg – 5853 Ørbæk – 5854 Gislev – 5856 Ryslinge – 5863 Ferritslev Fyn – 5871 Frørup – 5874 Hesselager – 5881 Skårup Fyn – 5882 Vejstrup – 5883 Oure – 5884 Gudme – 5892 Gudbjerg.595900 Rudkøbing – 5932 Humble – 5935 Bagenkop – 5943 Strynø – 5953 Tranekær – 5960 Marstal – 5965 Birkholm – 5970 Ærøskøbing – 5985 Søby Ærø.Sønderjylland606000 Kolding – 6040 Egtved – 6051 Almind – 6052 Viuf – 6064 Jordrup – 6070 Christiansfeld – 6091 Bjert – 6092 Sønder Stenderup – 6093 Sjølund – 6094 Hejls.616100 Haderslev – AarøBaagø –  6200 Aabenraa – 6210 Barsø – 6230 Rødekro – 6240 Løgumkloster – 6261 Bredebro – 6270 Tønder – 6280 Højer.636300 Gråsten – 6310 Broager – 6320 Egernsund – 6330 Padborg – 6340 Kruså – 6360 Tinglev – 6372 Bylderup – 6392 Bolderslev.646400 Sønderborg – 6430 Nordborg – 6440 Augustenborg – 6470 Sydals656500 Vojens – 6510 Gram – 6520 Toftlund – 6534 Agerskov – 6535 Branderup J – 6541 Bevtoft – 6560 Sommersted – 6580 Vamdrup.666600 Vejen – 6621 Gesten – 6622 Bække – 6623 Vorbasse – 6630 Rødding – 6640 Lunderskov – 6650 Brørup – 6660 Lintrup – 6670 Holsted – 6682 Hovborg – 6683 Føvling – 6690 Gørding.67 6700 Esbjerg – 6705 Esbjerg Ø – 6710 Esbjerg V – 6715 Esbjerg N – 6720 Fanø – 6731 Tjæreborg –  6740 Bramming – 6752 Glejbjerg – 6753 Agerbæk – 6760 Ribe – 6771 Gredstedbro – 6780 Skærbæk – 6792 Rømø. 686800 Varde – 6818 Årre – 6823 Ansager – 6830 Nørre Nebel – 6840 Oksbøl – 6851 Janderup – 6852 Billum – 6853 Vejers Strand – 6854 Henne – 6855 Outrup – 6857 Blåvand – 6862 Tistrup – 6870 Ølgod – 6880 Tarm – 6893 Hemmet.Vestjylland696900 Skjern – 6920 Videbæk – 6933 Kibæk – 6940 Lem St – 6950 Ringkøbing – 6960 Hvide Sande – 6971 Spjald – 6973 Ørnhøj – 6980 Tim – 6990 Ulfborg.707007 Fredericia – 7080 Børkop.717100 Vejle – 7120 Vejle Øst – 7130 Juelsminde – Hjarnø –  7140 Stouby – 7150 Barrit – 7160 Tørring – 7171 Uldum – 7173 Vonge – 7182 Bredsten – 7183 Randbøl – 7184 Vandel – 7190 Billund.72 7200 Grindsted – 7250 Hejnsvig – 7260 Sønder Omme – 7270 Stakroge – 7280 Sønder Felding.737300 Jelling – 7321 Gadbjerg – 7323 Give – 7330 Brande – 7361 Ejstrupholm – 7362 Hampen.747400 Herning – 7430 Ikast – 7441 Bording – 7442 Engesvang – 7451 Sunds – 7470 Karup J – 7480 Vildbjerg – 7490 Aulum.757500 Holstebro – 7540 Haderup – 7550 Sørvad – 7560 Hjerm – 7570 Vemb.767600 Struer – Venø – 7620 Lemvig – 7650 Bøvlingbjerg – 7660 Bækmarksbro – 7673 Harboøre – 7680 Thyborøn.777700 Thisted – 7730 Hanstholm – 7741 Frøstrup – 7742 Vesløs – 7752 Snedsted – 7755 Bedsted Thy – 7760 Hurup Thy – 7770 Vestervig – 7790 Thyholm.787800 Skive – 7830 Vinderup – 7840 Højslev – 7850 Stoholm – 7860 Spøttrup – 7870 Roslev – 7884 Fur.797900 Nykøbing – 7950 Erslev – 7960 Karby – 7970 Redsted – 7980 Vils – 7990 Øster Assels.Østjylland808000 Aarhus C.828200 Aarhus N – 8210 Aarhus V – 8220 Brabrand – 8230 Åbyhøj – 8240 Risskov – 8245 Risskov Ø – 8250 Egå – 8260 Viby J – 8270 Højbjerg.838300 Odder – 8305 Samsø – 8310 Tranbjerg – 8320 Mårslet – 8330 Beder – 8340 Malling – 8340 Malling – 8350 Hundslund – 8355 Solbjerg – 8361 Hasselager – 8362 Hørning – 8370 Hadsten – 8381 Tilst – 8382 Hinnerup.848400 Ebeltoft – 8410 Rønde – 8420 Knebel – 8444 Balle – 8450 Hammel – 8462 Harlev J – 8464 Galten – 8471 Sabro – 8472 Sporup.858500 Grenaa – 8520 Lystrup – 8530 Hjortshøj – 8541 Skødstrup – 8543 Hornslet – 8544 Mørke – 8550 Ryomgård – 8560 Kolind – 8570 Trustrup – 8581 Nimtofte – 8585 Glesborg – 8586 Ørum Djurs – 8592 Anholt.868600 Silkeborg – 8620 Kjellerup – 8632 Lemming – 8641 Sorring – 8643 Ans By – 8653 Them – 8654 Bryrup – 8660 Skanderborg – 8670 Låsby – 8680 Ry.878700 Horsens – 8721 Daugård – 8722 Hedensted – 8723 Løsning – 8732 Hovedgård – 8740 Brædstrup – 8751 Gedved – 8752 Østbirk – 8762 Flemming – 8763 Rask Mølle – 8765 Klovborg – 8766 Nørre Snede – 8781 Stenderup – 8783 Hornsyld – 8789 Endelave 8799 Tunø.888800 Viborg – 8830 Tjele – 8831 Løgstrup – 8832 Skals – 8840 Rødkærsbro – 8850 Bjerringbro – 8860 Ulstrup – 8870 Langå – 8881 Thorsø – 8882 Fårvang – 8883 Gjern.898900 Randers C – 8920 Randers NV – 8930 Randers NØ – 8940 Randers SV – 8950 Ørsted – 8960 Randers SØ – 8961 Allingåbro – 8963 Auning – 8970 Havndal – 8981 Spentrup – 8983 Gjerlev J – 8990 Fårup.Nordjylland909000 Aalborg.929200 Aalborg SV – 9210 Aalborg SØ – 9220 Aalborg Øst – 9230 Svenstrup J – 9240 Nibe – 9260 Gistrup – 9270 Klarup – 9280 Storvorde – 9293 Kongerslev.939300 Sæby – 9310 Vodskov – 9320 Hjallerup – 9330 Dronninglund – 9340 Asaa – 9352 Dybvad – 9362 Gandrup – 9370 Hals – 9380 Vestbjerg – 9381 Sulsted – 9382 Tylstrup.949400 Nørresundby – 9430 Vadum – 9440 Aabybro – 9460 Brovst – 9480 Løkken – 9490 Pandrup – 9492 Blokhus – 9493 Saltum.959500 Hobro – 9510 Arden – 9520 Skørping – 9530 Støvring – 9541 Suldrup – 9550 Mariager – 9560 Hadsund – 9574 Bælum – 9575 Terndrup.969600 Aars – 9610 Nørager – 9620 Aalestrup – 9631 Gedsted – 9632 Møldrup – 9640 Farsø – 9670 Løgstør – 9681 Ranum – 9690 Fjerritslev.979700 Brønderslev – 9740 Jerslev – 9750 Østervrå – 9760 Vrå.989800 Hjørring – 9830 Tårs – 9850 Hirtshals – 9870 Sindal – 9881 Bindslev.999900 Frederikshavn – 9940 Læsø – 9970 Strandby – 9981 Jerup – 9982 Ålbæk – 9990 Skagen.

Få hjælp og vejledning

I tvivl om noget så kig i vores omfattende FAQ sektion.