Få fjernet byggeaffald | Nemt og billigt

Vælg mellem container, bigbag, eller vognmand.

Det er nemt at få fjernet byggeaffald. Vi kan opstille en container ved din ejendom, du fylder den med dit byggeaffald og vi henter den igen. Eller du kan benytte dig af bigbags og slippe for at finde plads til en container ude på din vej. Eller du kan vælge at byggeaffald hentes med kranvogn og grab.
 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  *Hvordan skal byggeaffaldet bortskaffes?

  Du får en container ud på din adresse som du selv fylder. Når du er klar til at containeren skal afhentes så kontakter du os og vi kommer og henter containeren indenfor 24 timer.
  Hvor mange m3 byggeaffald, skal bortskaffes?
  Ved at benytte dig af bigbags til affald slipper du for at finde plads til en container ude på din vej. Når du har fyldt dine bigbags op, bestiller du  afhentning hvorefter vi kommer ud med kranbil og henter dem indenfor 48 timer, men oftest samme dag.
  • I prisen er inkl. op til 10 dages leje af container.
  • Pris er uden eventuel parkerings afgifter til container. (FAQ)
  • Dit byggeaffald skal være sorteret efter nedenstående sorteringsguide.
  • Byggeaffald hentes med kranvogn og grab.
  • Byggeaffald skal ligge mindre end 6.5 meter fra vejen.
  • Dit byggeaffald skal være sorteret efter nedenstående sorteringsguide.
  • Bestil her antal big bags og vi sender dem med posten.
  • Placer dem maks syv meter fra vejen og fyld dit byggeaffald i dem.
  • Book en afhentning online ved at skrive til os.
  • Afhentning af en fyldt m3 bigbag koster 825 incl. moms.
  • Mål: 80 x 120 x 105 cm. 1m3 / max 1,5 ton.
  • Dit byggeaffald skal være sorteret efter nedenstående sorteringsguide.

  Hvad sker der efter et køb?
  Straks efter købet modtager du en ordrebekræftelse. I god tid før det valgte tidspunkt, ringer vi dig op og aftaler præcist hvornår vi kommer.

  Kan jeg selv bortskaffe byggeaffald?
  Ja. Har du en bil og en trailer kan du selv aflevere op til 1 m3 byggeaffald på genbrugsstation.

  Hvorhenne tilbyder I service?
  Vi tilbyder bortskaffelse af byggeaffald i hele Danmark.

  Hvorfor skal der betales forud?
  Forudbetalingen er med til at vi kan tilbyde lave priser og gode tilbud. Det er en garanti for dem, som skal udføre at opgaven allerede er forudbestilt og betalt. I sidste ende er konceptet til gavn for dig som kunde, da det er med til at sikre, at vi kan tilbyde ydelser til en fornuftig og konkurrencedygtig pris.

  FAQ

Kategori:
KONTAKT OS FOR ET SKARPT TILBUD

affald-lang-05

PRISLISTE

Container
Pris ved bortskaffelse af byggeaffald
Container op til 4 ton, ca. 2.3 m3 jord: 3400 kr.
Container op til 8 ton, ca. 4.6 m3 jord: 5305 kr.
Container op til 12 ton, ca. 6,9 m3 jord: 7152 kr.
(Container 12 ton, må højst indeholde 12 ton, ellers kan den ikke flyttes!)

Kranvogn, grab
Pris ved bortskaffelse af byggeaffald
Opstartsgebyr: kr. 1624
Pris pr. m3: kr. 464
Pris for 1 m3: 2.088 kr.

Bigbag
Pris ved bortskaffelse af byggeaffald
Pris bigbag sæk 145 kr.
Pris bigbag afhentning 825 kr.
Pris for 1 m3 970 kr.

Ventetid på adressen inkl lastbil

Pr 1/2 time kr. 580
Overlæsset bigbag
Pr stk kr. 625
Forgæves kørsel
Er containeren spærret inde så den ikke kan hentes opkræves for forgæves kørsel. kr. 625
Overlæsset container

Vægt udover det bestilte afregnes med pr ton 480 kr.
Fejlsortering
Affald omklassificeres til den gældende affaldsfraktion og afregnes herefter.

affald-lang-04

Love & regler om byggeaffald
Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af byggeaffald.

Miljøbeskyttelsesloven. Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affalds bekendtgørelsen. Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger, og Affaldsbekendtgørelsen fastsætter regler om dette. Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 10 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 13 indeholder regler om anmeldelse af byggeaffald.

Restprodukt bekendtgørelsen. Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen. Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

NSTAR databasen. Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

affald-lang-02

Anmeldelse af byggeaffald

 • Hvis dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller der bliver mere end et ton affald
 • Eller du skal fjerne asbestholdige materialer
 • Eller du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB

Skal du før du går i gang med renovering eller nedrivning, anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Kommunen skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang. Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. Byggeaffald må først fjernes, når du har modtaget en færdigmelding fra Bygningsaffald.dk.

Byggeaffald på genbrugsstation
Du må gerne selv aflevere byggeaffald på genbrugsstationen. Har du en bil og en trailer kan du selv aflevere op til 1 m3 byggeaffald på genbrugsstation.

Afbrænding af affald
Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 50, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade få undtagelser, jf. affaldsbekendtgørelsens § 38. Det drejer sig om:

 • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog ikke i byzone og i sommerhusområder.
 • Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.
 • Haveaffald Sankt Hans aften.
 • Tilladelse til gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46.

Nedgravning af byggeaffald
Hvis dit byggeaffald hovedsagelig består af murbrokker, mursten, tegl, sten, granit, og lign. kan du få en tilladelse til nedgravning. Tilladelsen skal haves af kommunen og forudsætter at det affald som nedgraves ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer. Det kan dog både være dyrt og tidskrævende at få en tilladelse fra kommunen til nedgravning af affald. Kommunen er interesseret i om byggeaffaldet indeholder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

affald-lang-03

Sorteringsguide Container
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

 • Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
 • Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret.
 • Tegl, mursten og brokker – Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser.
 • Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.
 • Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
 • Metal Jern og metal, kabler, stålregler.
 • Gips – Rent og tørt gips.
 • Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler).
 • Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca.
Følgende emner må ikke blandes med andre:
 • Jord – Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift.
 • Asbestholdigt affald – Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest. Skal meldes til kommune og modtagestation.
Modtages ikke:
 • Farligt affald kemikalier og maling.
 • Dagrenovation

affald sortering

Sorteringsguide Bigbags
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

 • Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik.
 • Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret.
 • Beton/tegl – Beton, tegl og mursten, asfalt skiffer, betonfliser og klinker/fliser af sten.
 • Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer max 15 cm Ø.Ikke jord.
 • Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
 • Metal – Jern og metal, kabler, stålregler.
 • Gips – Rent og tørt gips.
 • Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler).
 • Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca.
Følgende emner må ikke blandes med andre:
 • Elektronik – Elektronik skal sorteres i separat Bigbag.
 • Jord – Jord inkl. analyse-tillæg.
 • Hvidevarer – Køl, frys, ovn mm. Skal sorteres i separat Bigbag.
Modtages ikke:
 • Farligt affald – kemikalier og maling, Asbest, Eternit.
 • Dagrenovation

affald fejlsortering

Fejlsortering af affald
Affaldssortering er efterhånden en større videnskab. Der er mange forskellige vejledninger og regler om hvilke affaldstyper dit affald skal sorteres i, og hvad du må putte i beholderne. Der er dog meningen med det hele. Først og fremmest er naturligvis den overordnede ide med at passe bedre på miljøet. De mere specifikke regler om hvordan der skal sorteres affald stammer overordnet fra ideen om at jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet.

Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kødbakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald. Grunden til at det er dyrt hvis affald ikke er sortere korrekt – altså efter den gældende sorteringsguide – er at selv en mindre afvigelse, kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand!

Den bøde, omkostning, afgift du kan blive pålagt ved fejlsortering er således altid meget højere end udgift til at bestille eksempelvis en bigbag eller lille container ekstra. Drejer det sig om mindre mængder så husk at du selv har mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationen. Bestil container, bigbag eller vognmand til at hente de store mængde affald og sørg selv for bortskaffelse af de mindre mængder. Har du ikke selv bil eller af anden årsag ikke mulighed for bortskaffe det ukurante affald, så bestil hellere en ekstra bigbag til dette – også selvom det drejer sig om mindre mængder – fremfor at risikere at blive pålagt store ekstraomkostninger for fejlsortering.

Nedrivning

Service i hele Danmark

Region HovedstadenAlbertslund Kommune – Albertslund – Allerød Kommune – Birkerød – Blovstrød – Lillerød – Lynge –Allerød Kommune – Nymølle – Ballerup Kommune – Ballerup – Skovlunde – Smørumnedre Dragør Kommune – Dragør – Egedal Kommune – Ganløse – Slagslunde – Smørumnedre – Veksø – Ølstykke-Stenløse – Fredensborg Kommune Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm – Nivå – Frederikssund Kommune – Frederikssund – Jægerspris – Skibby – Slangerup –Furesø Kommune – Birkerød – Farum – Hareskovby – Kirke Værløse – Laanshøj – Smørumnedre – Værløse – Gribskov Kommune – Dronningmølle – Esbønderup – Esrum – Gilleleje – Græsted – Helsinge – Hornbæk-Dronningmølle – Ramløse – Tisvilde – Halsnæs Kommune – 
Frederiksværk – Hundested – Liseleje – Melby – Ølsted – Helsingør Kommune – Helsingør – Gurre – Hellebæk – Hornbæk – Hornbæk-Dronningmølle – Stenstrup – Hillerød Kommune – Hillerød – Nødebo – Skævinge – Høje-Taastrup Kommune – Taastrup – Hedehusene – Reerslev – Sengeløse – Vridsløsemagle – Hørsholm Kommune – Hørsholm – Ishøj Kommune – Ishøj Landsby – Torslunde – Københavnske bydele og forstæder i Region Hovedstaden – Albertslund – Amager – Avedøre – Bagsværd – Ballerup – Brøndby Strand – Brøndbyvester – Brøndbyøster – Buddinge – Charlottenlund – Dyssegård – Frederiksberg – Gentofte – Gladsaxe – Glostrup – Hareskovby – Hellerup – Herlev – Hjortekær – Holte – Hvidovre – Ishøj – Jægersborg – Kastrup – Klampenborg – Kongens Lyngby – Lundtofte – Nærum – Ordrup – Rødovre – Skovshoved – Sorgenfri – Søborg – Søllerød – Tårnby – Vallensbæk – Vangede – Virum – Øverød – Rudersdal Kommune – Birkerød – Holte – Hørsholm – Høsterkøb – Nærum – Ravnsnæs – Skodsborg – Øverød – Region MidtjyllandFavrskov Kommune – Hadsten – Hammel – Hinnerup – Laurbjerg – Hedensted Kommune – Hedensted – Tørring – Øster Snede – Herning Kommune – Herning – Aulum – Sunds – Vildbjerg – Holstebro Kommune – Holstebro – Holstebro Kommune – Vinderup – Horsens Kommune – Horsens – Brædstrup – Egebjerg –danmark Ikast-Brande Kommune – Brande – Engesvang – Ikast – Nørre Snede – Lemvig Kommune – Harboøre – Lemvig – Nørre Nissum – Thyborøn – Norddjurs Kommune – Auning – Grenaa –Odder Kommune – Odder – Randers Kommune – Randers – Langå – Ringkøbing – Skjern Kommune – Ringkøbing – Skjern – Hvide Sande – Videbæk – Samsø – Silkeborg Kommune – Silkeborg – Kjellerup – Skanderborg Kommune – Skanderborg – Galten – Hørning – Ry – Skive Kommune – Skive – Struer Kommune – Struer – 
Syddjurs Kommune – Ebeltoft – Hornslet – Pindstrup – Ryomgård – Viborg Kommune – Viborg – Bjerringbro – Frederiks – Karup – Klejtrup – Stoholm – Aarhus Kommune – Solbjerg – Region Nordjylland Brønderslev Kommune – Brønderslev – Dronninglund – Hjallerup – Frederikshavn Kommune – Frederikshavn – Skagen – Sæby – Aalbæk – Hjørring Kommune – Hjørring – Harken – Hirtshals – Løkken – Sindal – Tversted – Jammerbugt Kommune – Aabybro – Fjerritslev – Kås – Pandrup – Læsø Kommune – Byrum – Vesterø Havn – Østerby Havn – Mariagerfjord Kommune – Als – Arden – Assens – Hadsund – Hobro – Mariager – Morsø Kommune – Nykøbing Mors – Rebild Kommune – Støvring – Skørping – Terndrup – Thisted Kommune – Thisted – Hanstholm – Hurup – Klitmøller – Nors – Nørre Vorupør – Snedsted – Vesthimmerlands Kommune – Aars – Farsø – Løgstør – Aalborg Kommune – Gandrup – Gistrup – Hals – Hou – Klarup – Kongerslev – Langholt – Nibe – Nørresundby – Storvorde – Sulsted – Svenstrup – Ulsted – Vadum – Vestbjerg – Vester Hassing – Vodskov – Aalborg – Region Sjælland Faxe Kommune – Dalby – Faxe – Haslev – Greve Kommune – Greve Landsby – Greve Strand – Kildebrønde – Tune – Guldborgsund Kommune – Gedser – Nykøbing Falster – Nysted – Sakskøbing – Stubbekøbing – Holbæk Kommune – Holbæk – Jyderup – Tølløse – Vipperød – Kalundborg Kommune – Kalundborg – Høng – Københavnske bydele og forstæder i Region Sjælland – Greve Strand – Køge Kommune – Borup – Køge – Lille Skensved – Vemmedrup – Lejre Kommune – Kirke Hvalsø – Lejre – Lolland Kommune – Maribo – Nakskov – Rødby – Søllested – Næstved Kommune – Næstved – Fuglebjerg – Tappernøje – Odsherred Kommune – Nykøbing Sjælland – Hørve – Nørre Asmindrup –Ringsted Kommune – Ringsted – Roskilde Kommune –  Roskilde – Havdrup – Jyllinge – Svogerslev – Viby – Slagelse Kommune – Slagelse – Korsør – Skælskør – Solrød Kommune – Solrød Strand – Havdrup – Jersie – Lille Skensved – Solrød Landsby –Sorø Kommune – Dianalund – Sorø – Stevns Kommune – Store Heddinge – Vordingborg Kommune – Vordingborg – Møn – Stege – Borre – Præstø – Region Syddanmark – Fanø 

- Assens Kommune – Assens – Vissenbjerg – Faaborg – Midtfyn Kommune – 
Faaborg – Ringe – Kerteminde Kommune – Kerteminde – Langeskov – Munkebo – Middelfart Kommune – Middelfart – Nørre Aaby – Nordfyns Kommune – Bogense – Otterup – Nyborg Kommune – Nyborg – Odense Kommune – Odense – Svendborg Kommune – Svendborg – 
Byer på Langeland – Rudkøbing – Spodsbjerg – Syd- og Sønderjylland – Billund Kommune – Billund – Grindsted – Esbjerg Kommune – Bramming – Esbjerg – Ribe – Fredericia Kommune – Fredericia – Haderslev Kommune – Haderslev – Vojens – Kolding Kommune – Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Sønderborg Kommune – Sønderborg – Als – Broager – Dybbøl – Egernsund – Gråsten – Tønder Kommune – Tønder – Husum-Ballum – Løgumkloster – Rømø – Varde Kommune – Varde – Ølgod – Vejen Kommune – Vejen – Andst – Rødding – Vejle Kommune – Vejle – Give – Jelling – Skibet – Aabenraa Kommune – Aabenraa – Padborg – Ærø – Marstal.

Nedrivning affald