Jordprøve | ⇒ Enkelt eller flere | Landsdækkende service

Jordprøve udtages og analyseres på laboratorium.

Vi sørger for både udtagning af jordprøve, analyse samt anmeldelse. Vi finder den nærmeste godkendte jordmodtager. Jord flytningen anmeldes og kan udføres når kommunen har givet tilladelse.
 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  Vi sørger for både udtagning af jordprøve, analyse samt anmeldelse.

  Bemærk venligst!
  Skal vi også fjerne jorden fås en smartere og billigere løsning på jordprøver. Dette kaldes kartering af jord. Her benyttes et karteringsanlæg som modtageanlæg og det er her at jordprøve udtages og analyseres. Det gør pris for jordprøve(r) billigere - Bestil jordflytning

  Hvordan udtages jordprøven?
  I områdeklassificerede områder og andre arealer, hvor der ikke forventes at være hot-spots, udtages jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver, der fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag, som formodes at have en ensartet forureningsgrad, og som prøverne skal repræsentere.

  Skal jord være opgravet før der tages prøve?
  Det bestemmer du. Vi kan tage prøver fra såvel jordbunke som container. Blot husk at jord oplagt direkte fra opgravningen i jordbunke, må højst være 5 meter bred og 2,5 meter høj – ellers kan vi ikke tage en repræsentativ blandeprøve.

  Hvad betyder at området er kortlagt?
  At området er kortlagt betyder at regionen har kortlagt forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

  Hvad betyder at området er klassificeret?
  At området er klassificeret i forureningskategori 1 eller 2, hvilket sker på baggrund af resultater af kemiske analyser.

  Hvor mange jordprøver skal tages?

  Der skal tages 1 jordprøve pr 30 ton jord. 30 ton jord svarer til cirka 17 m3 jord. Hvis jorden er klassificeret i forvejen er det tilstrækkelig med 1 jordprøve pr 120 ton jord. Der skal ikke foretages analyser af jord, hvor det er godtgjort, at den må anses for at være uforurenet intaktjord. Ligeledes hvis den samlede jordflytning udgør 1 m3 jord eller mindre, kan jorden afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg.

  Skal der være jordprøve for hver aflevering af jord?
  En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

  Laver i også Jordhåndteringsplan?
  Ja. Vi sørger for al papirarbejde og godkendelser. Vi sørger for både udtagning af jordprøve(r), analyse samt anmeldelse.

  Flytter i også jord?
  Ja. vi kan også fjerne jorden. Skal vi både udtage jordprøve samt sørge for bortkørsel af jord, findes en billigere løsning.  Her behøves ingen jordprøve på forhånd, da disse kan foretages på det tidspunkt hvor jorden aflever på et godkendt modtageanlæg. Dette kaldes kartering af jord. Kartering er at jorden analyseres og kategoriseres på modtageanlægget med henblik på efterfølgende at finde optimal genplacering. 

  Skal vi bortskaffe jorden benytter vi kartering  hvilket gør at pris for jordprøve bliver billigere. Dels spares tid og transport til at en medarbejder skal ud til stedet, tage jordprøver og efterfølgende aflevere dem til laboratorium. Og dels opretter vi ved større mængder altid et jorddepot således at der ikke skal bruges jordprøve per afleverings af et læs, men kun per påbegyndt 30 tons jord der afleveres. Vi sørger for midlertidig oplagring på et jordhotel eller i et depot hos modtageanlæg. 

  BESTIL JORDFLYTNING

  LÆS MERE I FAQ

Kategorier: ,

affald-grus

Love & regler om bortskaffelse af jord
Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af jord.

Miljøbeskyttelsesloven. Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.

Affalds bekendtgørelsen. Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger.

Restprodukt bekendtgørelsen. Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen. Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald.

NSTAR databasen. Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

affald-lang-03-3

Forurenet jord
Fra den 1. januar 2008 er jorden i alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Landets kommuner kan dog løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder i/af områdeklassificeringen. Klassificeringen som lettere forurenet jord skyldes at jorden i alle byzonen rent faktisk er lettere forurenet. Dette er et resultat af bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Også benævnt Diffus forurening.

Regionerne skal kortlægge forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Ved man f.eks., at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen grunden på V1. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi og gasværk. Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok. Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø. For at kortlægge på V2 skal Regionen have analyse af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld. 

affald-lang-03-1

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Forkortet udgave.

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord omfattet af § 2.
§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter følgende flytninger af jord:

1) Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
2) Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
3) Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
4) Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet.
5) Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
6) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

§ 4. Flytning af den i § 2 nævnte jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvorfra jorden flyttes.
§ 5. Flytning må iværksættes fire uger efter, anmeldelsen er modtaget af kommunalbestyrelsen.
§ 6. Stk. 2. Ved 1 m3 jord eller mindre, kan jorden afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg.
§ 9. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen.
§ 10. Anmelderen af jordflytninger skal sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret.
§ 11. Anmelderen skal udlevere et eksemplar af anmeldelse af flytning af jord til transportøren.
§ 12. Transportøren skal påføre sit navn og sin adresse samt CVR-nummer på anmeldelsen.
§ 13. Modtageren af jorden skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen.
§ 14. Hvis kommunalbestyrelsen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden i et delområde, som er omfattet af områdeklassificering efter § 50 a i lov om forurenet jord, med høj sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2, jf. bilag 3, skal kommunalbestyrelsen i et regulativ fastsætte, at jord, der flyttes opfylder dokumentationskravene i § 10.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015


Bilag 1

Udtagning af prøver

Prøverne skal enten udtages på stedet efter nedenstående retningslinjer eller efterfølgende på et modtageanlæg, der er godkendt til kartering. På stedet kan jordprøver enten udtages inden opgravning eller fra opgravet jord.

Udtagning af jordprøver inden opgravning
På arealer hvor der er viden om forurening ud over kategori 2, jf. bilag 3, skal planlægningen af prøveudtagningen ske med udgangspunkt i arealets historik (tidligere potentielt forurenende aktiviteter) og eventuelt kendt forurening. Jordvoluminer med højere forureningskoncentrationer end den omgivende jord (hot-spots) skal afgrænses med prøver både horisontalt og vertikalt. Der skal udtages repræsentative prøver i hvert jordvolumen med samme historik og/eller forureningstype, som skal flyttes.

I områdeklassificerede områder og andre arealer, hvor der ikke forventes at være hot-spots, udtages jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver, der fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag, som formodes at have en ensartet forureningsgrad, og som prøverne skal repræsentere.

Udtagning af jordprøver fra opgravet jord
Jord oplagt direkte fra opgravningen i jordbunke, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj – kan opdeles med henblik på særskilt kategorisering af de enkelte dele af jordbunke. Prøveinddelingen sker ved parallelle snit på tværs af jordbunken. Fra hvert snit udtages en repræsentativ blandeprøve, f.eks. ved sammenstik af 5 enkeltprøver, minimum i 50 cm’s dybde.  Jord oplagt direkte fra opgravningen i containere – Der kan udtages repræsentative jordprøver ved sammenstik af 5 enkeltprøver.

Min. antal ved jordflytning
Anvendelse, som kræver ren jord
Jord fra kortlagte arealer
1 prøve pr. 30 ton
1 prøve pr. 30 ton
Jord fra klassificerede områder
1 prøve pr. 120 ton
1 prøve pr. 30 ton
Jord kategoriseret i kategori 1
Ingen
Ingen
Jord kategoriseret i kategori 2
Ingen
Jord som ønskes nedkategoriseret fra kategori 2 til 1.
1 prøve pr. 30 ton
1 prøve pr. 30 ton

Inddeling i forurenings kategorier
Inddeling i forureningskategorier sker på baggrund af resultater af kemiske analyser. Kategorisering for et jordparti bestemmes for hver enkelt forureningskomponent, og den højeste kategori, der er konstateret, er bestemmende for jordpartiets samlede kategori. Det vil sige, at hvis grænseværdien overskrides for blot én forureningskomponent, skal hele jordpartiet opkategoriseres, således at alle analyseresultater overholder grænseværdien for den samlede kategori.

Forurenet jord, der er affald, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen, eller indeholder forureningskomponenter, der er indeholdt i listen, men i højere koncentrationer end på listen, kan ikke henføres til kategori 1 og 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan denne jord skal kategoriseres.

Parametre, der som minimum bør analyseres for er Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH2), Cd, Cu, Pb, Zn. Total kulbrinter skal kvantificeres i fraktionerne (Benzen – C10, >C10 – C15, >C15 – C20 og >C20 – C40). PAH-analyser (analyser for Poly Aromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.
mg/kg TS
Kategori 1
Kategori 2
Analyse
4 metal
Analyse
6 metal
Total kulbrinter (C6-C35)
 
 
✔︎
✔︎
C6-C10
 
 
 ✔︎
✔︎ 
C6-C10 Florisiloprenset
 
 
 ✔︎
 ✔︎
C10-C15
 
 
 ✔︎
 ✔︎
C10-C15 Florisiloprenset
 
 
 ✔︎
✔︎ 
C15-C20
 
 
 ✔︎
✔︎ 
C20-C35
 
 
 ✔︎
✔︎ 
Arsen (As)
<20
<20
 ✔︎
✔︎ 
Cadmium (Cd)
<0,5
<5
✔︎
✔︎
Kobber (Cu)
<500
<1000
✔︎
✔︎
Kviksølv(Hg) (uorganisk)
<1
<3
 
 
Bly (Pb)
<40
<400
✔︎
✔︎
Zink (Zn)
<500
<1000
✔︎
✔︎
PAH total
<4
<40
 
 
Benz(a)pyren
<0,3
<3
✔︎
✔︎
Dibenz(a,h)antracen
<0,3
<3
 
 
Chrom total (Cr total)
<500
<1000
 
✔︎
Nikkel
 
 
 
✔︎

affald-lang-02-1

Jordmodtager, modtageanlæg
Jord skal afleveres til en jordmodtager, også benævnt modtageanlæg. Disse opdeles i:  Jordbehandlings anlæg, Karterings anlæg og Deponerings anlæg. Du er ansvarlig for, at den overskudsjord, der skal køres væk bliver anmeldt til kommunen og kommer til det rigtige modtageanlæg. For at kunne finde det rigtige modtageanlæg skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er.

Du kan derfor vælge mellem to muligheder: Enten få lavet analyser af jorden (jordprøve) inden den køres væk. Eller køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver (jordprøver) og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Jordhåndteringsplan
Før du flytter jord fra et kortlagt areal, skal der godkendes en jordhåndteringsplan. Der skal altså både udarbejdes en jordhåndteringsplan og laves en anmeldelse på Jordweb. Jordhåndteringsplan, skal indeholde følgende oplysninger:

Situationsplan – Situationsplanen opdelt i gravefelter (graveplan), og det skal tydeligt fremgå fra hvilken dybde prøverne er udtaget, samt forureningsgrad/jordmodtager for hvert gravefelt. Derudover skal situationsplan indeholde: Adresse, matrikelnr. og ejerlav.  Målestok, nordpil, veje og bygninger, der forbliver på grunden.

Beskrivelse – Angivelse af prøvefrekvensen (som udgangspunkt en prøve pr. 30 tons). Beskrivelse af prøvetagningsmetoden. Analyserapporter fra laboratoriet. Beskrivelse af afgrænsning af eventuelle hot-spots. Angivelse af jordmængder i de forskellige forureningsklasser/-kategorier.

bortskaffe jord dumper

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde
en introduktion til reglerne om jordflytning, vejledning til anmeldeskemaet og svar på de vigtigste spørgsmål. Det juridiske grundlag er beskrevet i Jordflytningsbekendtgørelsen og Vejledning om områdeklassificering

Transportører
Når du er transportør, kan du have to roller i flytning af jord. Du kan fungere som entreprenør fx hvis du også graver jorden op. Så skal du sørge for, at flytning af jord er anmeldt til kommunen. Du kan også fungere kun som transportør. Det gør du fx, hvis en entreprenør eller bygherre står for anmeldelse af jordflytningen til kommunen. I den situation kan du nøjes med at følge de nedenstående seks punkter:

 1. Få en kopi af anmeldeskemaet. Bygherren eller entreprenøren skal udlevere kopi af anmeldeskemaet til dig i disse situationer: Hvis jorden er forurenet, hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, hvis grunden er omfattet af områdeklassificering, hvis jorden kommer fra en offentlig vej, hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
 2. Du skal indføre dit firma, firmaadresse og CVR-nummer under rubrikken ”Transportør”.
 3. Opbevar skemaet under hele transporten. Du skal kunne fremvise skemaet og evt. bilag til myndighederne på forlangende. Anmeldeskemaet gør det muligt for kommunen at holde styr på, hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den er kommet hen.
 4. Tjek dit lad eller container. Det skal være helt tæt, så der ikke drysser forurenet jord ud. Hvis uheldet er ude, og du taber en større eller mindre mængde forurenet jord, så ring til kommunen.
 5. Overdrag anmeldeskemaet til modtageren. Når du har kørt jorden til den modtager, der fremgår af anmeldeskemaet, overdrager du jorden, anmeldeskemaet og evt. bilag til modtageren. Det er også lovligt at overdrage jorden til en anden transportør. Husk også at overdrage anmeldeskemaet til den nye transportør. Hvis du modtager anmeldepligtig jord fra en anden transportør, skal du skrive dit firma, firmaadresse og CVR-nummer på anmel- deskemaet.
 6. Aflever skemaet ved sidste transport. Hvis du flytter jord fra en anmeldt jordflytning i mere end én transport, skal du aflevere anmeldeskemaet til modtageren i forbindelse med sidste transport.

Anmeldelse af flytning af jord
En del jord i Danmark er forurenet. Kommunerne i hele landet har til opgave at sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Derfor skal borgere og professionelle i en del situationer anmelde flytning af jord til kommunen. Forurenet jord bør ikke blandes med ren jord eller placeres i nærheden af følsomme naturområder, ovenpå værdifuldt grundvand eller på andre steder, hvor den kan udgøre en miljømæssig risiko. Inden du flytter jord, er der derfor fire skridt, du altid skal overveje:

 • Tjek grunden
  En række regler hjælper myndighederne med at holde styr på forurenet jord. Kommunerne bruger reglen om områdeklassificering til at afgrænse større områder med lettere forurening. Regionerne bruger reglen om kortlægning til at fastholde viden om enkeltgrunde med kraftigere forurening. Dine pligter i forbindelse med flytning af jord afhænger af, hvilke regler der dækker grunden. Ved du det ikke allerede, kan du finde den nødvendige information på kommunens og regionens hjemmeside.
 • Anmeld
  Hvis jorden falder ind under en af følgende kategorier, betyder det, at du skal anmelde flytning af jord. Anmeldelse af flytning sker på et særligt skema, som du sender til den kommune, som jorden kommer fra.

   • Hvis jorden er forurenet.
   • Hvis jorden kommer fra en grund der er kortlagt på V1 eller V2 som forurenet grund.
   • Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering.
   • Hvis jorden kommer fra en offentlig vej.
   • Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
 • Kategoriser
  Når du anmelder flytning af jord, skal jorden kategoriseres og kategorien anføres på anmeldeskemaet. I nogle tilfælde kræver det, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Der vil dog være mange situationer, hvor kommunen enten har tilstrækkelig viden om jorden allerede, eller hvor et godkendt modtageanlæg kan lave analyserne for dig, efter du har afleveret jorden.
 • Flyt
  Du skal anføre på anmeldeskemaet, hvor du flytter jorden hen. Det kan for eksempel være til et modtageanlæg i den kommune, jorden kommer fra, eller til et modtageanlæg i en anden kommune. 
Service i hele Danmark

Region HovedstadenAlbertslund Kommune – Albertslund – Allerød Kommune – Birkerød – Blovstrød – Lillerød – Lynge –Allerød Kommune – Nymølle – Ballerup Kommune – Ballerup – Skovlunde – Smørumnedre Dragør Kommune – Dragør – Egedal Kommune – Ganløse – Slagslunde – Smørumnedre – Veksø – Ølstykke-Stenløse – Fredensborg Kommune Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm – Nivå – Frederikssund Kommune – Frederikssund – Jægerspris – Skibby – Slangerup –Furesø Kommune – Birkerød – Farum – Hareskovby – Kirke Værløse – Laanshøj – Smørumnedre – Værløse – Gribskov Kommune – Dronningmølle – Esbønderup – Esrum – Gilleleje – Græsted – Helsinge – Hornbæk-Dronningmølle – Ramløse – Tisvilde – Halsnæs Kommune – 
Frederiksværk – Hundested – Liseleje – Melby – Ølsted – Helsingør Kommune – Helsingør – Gurre – Hellebæk – Hornbæk – Hornbæk-Dronningmølle – Stenstrup – Hillerød Kommune – Hillerød – Nødebo – Skævinge – Høje-Taastrup Kommune – Taastrup – Hedehusene – Reerslev – Sengeløse – Vridsløsemagle – Hørsholm Kommune – Hørsholm – Ishøj Kommune – Ishøj Landsby – Torslunde – Københavnske bydele og forstæder i Region Hovedstaden – Albertslund – Amager – Avedøre – Bagsværd – Ballerup – Brøndby Strand – Brøndbyvester – Brøndbyøster – Buddinge – Charlottenlund – Dyssegård – Frederiksberg – Gentofte – Gladsaxe – Glostrup – Hareskovby – Hellerup – Herlev – Hjortekær – Holte – Hvidovre – Ishøj – Jægersborg – Kastrup – Klampenborg – Kongens Lyngby – Lundtofte – Nærum – Ordrup – Rødovre – Skovshoved – Sorgenfri – Søborg – Søllerød – Tårnby – Vallensbæk – Vangede – Virum – Øverød – Rudersdal Kommune – Birkerød – Holte – Hørsholm – Høsterkøb – Nærum – Ravnsnæs – Skodsborg – Øverød – Region MidtjyllandFavrskov Kommune – Hadsten – Hammel – Hinnerup – Laurbjerg – Hedensted Kommune – Hedensted – Tørring – Øster Snede – Herning Kommune – Herning – Aulum – Sunds – Vildbjerg – Holstebro Kommune – Holstebro – Holstebro Kommune – Vinderup – Horsens Kommune – Horsens – Brædstrup – Egebjerg –danmark Ikast-Brande Kommune – Brande – Engesvang – Ikast – Nørre Snede – Lemvig Kommune – Harboøre – Lemvig – Nørre Nissum – Thyborøn – Norddjurs Kommune – Auning – Grenaa –Odder Kommune – Odder – Randers Kommune – Randers – Langå – Ringkøbing – Skjern Kommune – Ringkøbing – Skjern – Hvide Sande – Videbæk – Samsø – Silkeborg Kommune – Silkeborg – Kjellerup – Skanderborg Kommune – Skanderborg – Galten – Hørning – Ry – Skive Kommune – Skive – Struer Kommune – Struer – 
Syddjurs Kommune – Ebeltoft – Hornslet – Pindstrup – Ryomgård – Viborg Kommune – Viborg – Bjerringbro – Frederiks – Karup – Klejtrup – Stoholm – Aarhus Kommune – Solbjerg – Region NordjyllandBrønderslev Kommune – Brønderslev – Dronninglund – Hjallerup – Frederikshavn Kommune – Frederikshavn – Skagen – Sæby – Aalbæk – Hjørring Kommune – Hjørring – Harken – Hirtshals – Løkken – Sindal – Tversted – Jammerbugt Kommune – Aabybro – Fjerritslev – Kås – Pandrup – Læsø Kommune – Byrum – Vesterø Havn – Østerby Havn – Mariagerfjord Kommune – Als – Arden – Assens – Hadsund – Hobro – Mariager – Morsø Kommune – Nykøbing Mors – Rebild Kommune – Støvring – Skørping – Terndrup – Thisted Kommune – Thisted – Hanstholm – Hurup – Klitmøller – Nors – Nørre Vorupør – Snedsted – Vesthimmerlands Kommune – Aars – Farsø – Løgstør – Aalborg Kommune – Gandrup – Gistrup – Hals – Hou – Klarup – Kongerslev – Langholt – Nibe – Nørresundby – Storvorde – Sulsted – Svenstrup – Ulsted – Vadum – Vestbjerg – Vester Hassing – Vodskov – Aalborg – Region SjællandFaxe Kommune – Dalby – Faxe – Haslev – Greve Kommune – Greve Landsby – Greve Strand – Kildebrønde – Tune – Guldborgsund Kommune – Gedser – Nykøbing Falster – Nysted – Sakskøbing – Stubbekøbing – Holbæk Kommune – Holbæk – Jyderup – Tølløse – Vipperød – Kalundborg Kommune – Kalundborg – Høng – Københavnske bydele og forstæder i Region Sjælland – Greve Strand – Køge Kommune – Borup – Køge – Lille Skensved – Vemmedrup – Lejre Kommune – Kirke Hvalsø – Lejre – Lolland Kommune – Maribo – Nakskov – Rødby – Søllested – Næstved Kommune – Næstved – Fuglebjerg – Tappernøje – Odsherred Kommune – Nykøbing Sjælland – Hørve – Nørre Asmindrup –Ringsted Kommune – Ringsted – Roskilde Kommune – Roskilde – Havdrup – Jyllinge – Svogerslev – Viby – Slagelse Kommune – Slagelse – Korsør – Skælskør – Solrød Kommune – Solrød Strand – Havdrup – Jersie – Lille Skensved – Solrød Landsby –Sorø Kommune – Dianalund – Sorø – Stevns Kommune – Store Heddinge – Vordingborg Kommune – Vordingborg – Møn – Stege – Borre – Præstø – Region Syddanmark – Fanø 

- Assens Kommune – Assens – Vissenbjerg – Faaborg – Midtfyn Kommune – 
Faaborg – Ringe – Kerteminde Kommune – Kerteminde – Langeskov – Munkebo – Middelfart Kommune – Middelfart – Nørre Aaby – Nordfyns Kommune – Bogense – Otterup – Nyborg Kommune – Nyborg – Odense Kommune – Odense – Svendborg Kommune – Svendborg – 
Byer på Langeland – Rudkøbing – Spodsbjerg – Syd- og Sønderjylland – Billund Kommune – Billund – Grindsted – Esbjerg Kommune – Bramming – Esbjerg – Ribe – Fredericia Kommune – Fredericia – Haderslev Kommune – Haderslev – Vojens – Kolding Kommune – Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Sønderborg Kommune – Sønderborg – Als – Broager – Dybbøl – Egernsund – Gråsten – Tønder Kommune – Tønder – Husum-Ballum – Løgumkloster – Rømø – Varde Kommune – Varde – Ølgod – Vejen Kommune – Vejen – Andst – Rødding – Vejle Kommune – Vejle – Give – Jelling – Skibet – Aabenraa Kommune – Aabenraa – Padborg – Ærø – Marstal.