Affaldstyper – Sorteringsvejledning, affaldsfraktioner

Sorteringsguide
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.
Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt.

Pap, papir affald

Blandet byggeaffald
Fraktion: Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
Affald storskrald
Fraktion: Storskrald. Vi medtager almindeligt forekommende storskrald fra private husstande og erhverv, som fx: Møbler, Jern & Metal, Cykler, Hårde hvidevarer, Pap, Tæpper, Træ m.v. Affaldet bliver efterfølgende sorteret til genanvendelse, og vi medtager derfor ikke; bygge- og anlægsaffald, haveaffald, malings- og medicinrester, småt elektronikaffald, mv.
Affald brændbart
Fraktion: Brændbart. Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding. 
Fx møbler, brædder, tæpper, samt mindre  mængder pap, plast eller træ uegnet til genanvendelse. Ikke: Trykimprægneret træ • PVC • Farligt affald •  Have- og grenaffald • Dæk • Jern & metal •  Gipsplader • Mineraluld • Organisk affald • Store mængder pap, plast eller træ egnet til genanvendelse • Andre former for affald uegnet til forbrænding.
Affald træ
Fraktion: Træ. Rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Brædder, spånplader, træmøbler uden polstring, bjælker, laminatplader, lægter, krydsfiner, køkkenskabe, fodlister, gerigter, planker, gulvbrædder, loftsbrædder, vægbeklædning, malet og lakeret træ. Vær opmærksom på: Træ med maling, der kan indeholde fx PCB eller bly, skal behandles som farligt affald.
Træ imprægneret affald
Fraktion: Træ imprægneret. Jernbanesveller (tjære­imprægnerede), telefonpæle, bolværk, flethegn, mv.
Affald beton
Fraktion: Beton. Skal du have fjernet dine gamle beton fliser, betonvægge eller har du andet beton affald, skal du bestille denne fraktion. Her kan du fylde alt dit beton affald i : Rene betonbrokker fra opbrydning af beton flise veje og beton anlæg, eller nedrivning af vægge/bygninger, u-armeret eller armeret beton med armeringsjern.
Affald mursten, brokker
Fraktion: Tegl, mursten og brokker. Beton, teglsten, cement, mørtel, murbrokker, betonbrokker, naturskifer, leca­ sten, størknet mørtel/cement, natursten, granitfliser, kloakrør af beton, fibercement. Beton og tegl genanvendes, og derfor må der ikke afleveres emner med mistanke om PCB (se farligt affald) og emner med glasering, da glasur kan have et højt indhold af tungmetaller. Beton/tegl/mursten fra skorstene skal til deponi.

Fraktion: Jord og brokker. Samme som ovenstående. Dog her tilladt mindre del jord eller sand i blandet.
Keramik og porcelæn
Fraktion: Keramik og porcelæn. Toiletter og håndvaske, badeværelsesfliser, glaserede tegl og fliser, køkkenfliser, gulv­ klinker, glaserede kloakrør.
Haveaffald fjernes
Fraktion: Haveaffald. Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.

Fraktion: Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift. Jord opdeles i klasser alt efter deres forureningsgrad.
Metal og jern affald
Fraktion: Jern og metal. Kabler, stålregler. Radiatorer, rør, tagrender, nedløbsrør, metal­ spåner og ­bånd, metalvaske og ­badekar, kedler, metal­ malerspande (tomme), fjernvarmerør isoleret med polyuretanskum. Olietanke skal være spulet indvendigt, og der skal være et inspektions hul på mindst 30×30 cm. Ikke: Springmadrasser • Gas- og trykflasker • Produkter med miljøfarlige stoffer • Hårde hvidevarer med køl/frys funktion • Isoleringsmaterialer.
Gips affald
Fraktion: Rent og tørt gips. Væggips, loftsgips, afklip fra nye plader, nedrivningsgips, fibergips. Ikke; isolering, stålskinner og dampspærre, men gerne søm, skruer, tapet og maling.
Elektronik affald
Fraktion: Elektronik og hårde hvidevarer. Elektronik omfatter alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller. Fx. mindre køkkenmaskiner som fx stavblendere og mikrobølgeovne. Mobiltelefoner, Opladere, Legetøj, TV.  Hårde hvidevarer som fx frysere, komfurer og vaskemaskiner.  Det indsamlede elektronikaffald sendes til demonteringsanlæg, hvor det bliver skilt ad. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes – især metallerne.
Affald fyldplads
Fraktion: Fyldplads. Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, gasbeton og leca. Gips. Glaseredefliser. Sanitetsporcelæn. Gas- og letbeton. Rent beton. Tegl og klinker, uglaseret. Rene stenmaterialer: natursten, granit. Ikke: Asfalt • Tjære og sod • Isolering • PCB-holdig fugemasse • Plast • Malingsrester • Jern & metal • Andre materialer indeholdende miljøskadelige stoffer.
Asbest affald
Asbestholdigt affald Asbest er farligt og bør håndteres med omtanke. Dette gælder både arbejdet med nedtagning af det asbestholdige materiale og ligeledes også i forbindelse med bortskaffelsen. Der er strenge regler omkring transporten og deponeringen af affaldet, som kun må ske efter anvisning fra kommunen og derefter en deklarering hos det anviste modtageanlæg. Service Inde og Ude kan afhente dine eternitplader med asbest og bortskaffe dem.
Affald deponi
Et deponi er affald, man ikke kan genbruge eller brænde. Et deponi hed tidligere en ”losseplads”, men i modsætning til den gammeldags losseplads er et deponi beskyttet af en membran, der forhindrer giftige stoffer i at sive ud i miljøet. Endvidere et et deponi opdelt så kan man holde de forskellige typer affald adskilt. For eksempel deponeres asbest for sig. Hvis man på et senere tidspunkt finder en metode til at genbruge asbesten, så er det lettere at grave den op og sende den til genbrug.
Genbrugsstation

Foruden de nævnte fraktioner har genbrugsplads også separate containere til: Vinduesglas – termoruder, farvede/tonede ruder, glashylder, glasskår, trådglas, blyindfattede ruder, spejle. Hård PVC – Tagrender, kloak rør, drænrør, kabelbakker, trapezplader. Hård plast – Rene emner i plast, fx plastbakker, spande, drænrør. Plastfolier – Dampspærre i klar og farvet plast, undertagsduge i PE (polyethylen). Isolering – Mineraluld, stenuld. Tagpap – Tagpap, onduline plader. Pap – Bølgepap, karton. Asfalt.

Container bjerg affald

De 10 fraktioner for husholdningsaffald

Formålet med  er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Danmark  med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Det nye affaldsregulativ og kravet om at almindeligt husholdningsaffald skal sorteres i 10 fraktioner er en konsekvens af Klimaaftalen fra 2020, hvor det blev besluttet at affaldssortering, genanvendelse og genbrug skal ensrettes og udvides markant. Forliget indeholder krav om husstands sortering af 10 affaldsfraktioner.

 • Affald skal sorteres i ti fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
 • Der  lægges også op til sortering af tekstiler, som vil blive indført senere.
 • De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner.
 • Indsamlingen skal være ens i hele landet, og den skal gælde både helårsbeboelse og sommerhusområder – samt på arbejdspladser.
 • Det bliver tilladt at sortere affaldet i spande med flere rum.
 • Det vil formentlig variere fra kommune til kommune, hvordan affaldet bliver sorteret.

Affald, 10 fraktioner, bolig

 

 • Tekstiler – Indsamlingen af tekstiler afventer på nuværende tidspunkt lovgivning. Der er krav om, at tekstilerne fremover bliver genanvendt. I dag indsamler private, humanitære organisationer primært tøj og sko til videresalg (genbrug).
 • Restaffald Affald, som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller omfattet af andre indsamlings- eller anvisningsordninger.
 • PapRent og tørt pap som f.eks. papkasser, paprør fra køkken- og toiletruller og karton fra emballage. Papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der giver problemer i genanvendelsen, som f.eks. flamingo eller vådt pap.
 • GlasF.eks. konservesglas, vinflasker, almindelige drikkeglas og glasskår fra disse ting. Glasaffaldet skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Det må ikke bestå af særlige glastyper som f.eks., ildfaste fade, planglas eller spejle, da det kan give problemer i genanvendelsen.
 • Madaffald – Animalske og vegetabilske madrester. Fødevarer, der er blevet for gamle. Fraskær og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv. Affaldet må ikke indeholde uønskede stoffer, der er skadeligt på landbrugsjord eller svært at nedbryde som f.eks. emballage, cigaretskodder og aske.
 • Plast F.eks. plastflasker, plastbakker, plastbøtter, indkøbs- og fryseposer mv. Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. Plastaffaldet må ikke indeholde affald eller emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik eller presenninger.
 • Papir Rent og tørt papir som f.eks. aviser, reklamer og kontorpapir. Papiret må ikke indeholde f.eks. perflourerede stoffer eller vådt og snavset papir, der giver problemer i genanvendelsen.
 • Metal – Konservesdåser, drikkevaredåser og mindre metalgenstande mv., der overvejende består af metal. Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Selv om metalemballagen kan have belægninger af plast, skal den stadig sorteres som metal. Elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald må ikke sorteres som metalaffald.
 •  Mad- og drikkekartoner – Mad- og drikkekartoner er emballage med karton på ydersiden, mens indersiden er beklædt med plast eller aluminium. Det kan f.eks. være kartonen fra din mælk, juice, kakao, flåede tomater, fløde osv. I løbet af 2022 skal du sortere dine mad- og drikkekartoner i samme rum – og container – som dit plast- og metalaffald. Herefter bliver din container tømt oftere.
 • Farligt affald – Udtjente stoffer, materialer eller produkter, der er markeret som farligt affald. F.eks. klorholdige rengøringsmidler, maling og spraydåser mv. Farligt affald må ikke indeholde trykflasker, fyrværkeri eller andre produkter, som kan udgøre en fare i indsamlingen og behandlingen.

Glas affald bigbag

Sortere på den rigtig måde
– Og spar mange penge!

Der er mange måder at kategorisere affald på. Fraktioner er én måde. De enkelte affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem særskilt. Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af affald.

Først og fremmest har de mange vejledninger, foreskrifter og regler deres fundament i den overordnede ide at vi skal passe bedre på miljøet. Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kød bakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald.

Selv en mindre afvigelse, kan kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand! Så bestil hellere en ekstra bigbag, eller en ekstra kørsel – også selvom det drejer sig om mindre mængder – fremfor at risikere at blive pålagt store ekstraomkostninger for fejlsortering.

Miljøbeskyttelsesloven
Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affalds bekendtgørelsen
Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger, og Affaldsbekendtgørelsen fastsætter regler om dette. Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 10 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 13 indeholder regler om anmeldelse af byggeaffald.

Restprodukt bekendtgørelsen
Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen
Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

NSTAR databasen
Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

Jord fjernes tilbud

Du kan komme hvad som helst i vores containere!

Du må komme hvad som helst i vores containere, vores bigbag og vi grabber også gerne en blandet bunke affald. Hvis de enkelte affaldsfraktioner er fulgt, vil det så blot i stedet være modtageranlægget som står for sorteringen mod et gebyr. Det er altid billigst hvis du følger affaldsfraktionerne og sørger for at have disse adskilt fra hinanden.

Derfor rådgiver vi gerne om hvordan du sortere billigst – og bedst for miljøet! Når du bestiller en container, en bigbag eller grabning så blot fortæl os hvis der er noget du er i tvivl om. Vi hjælper og rådgiver gerne. Bare spørg!

Vi hjælper gerne

Bare spørg!