Ofte stillede spørgsmål

FAQ  SPØRGSMÅL OG SVAR
 I tvivl om noget så bare spørg. Vi hjælper gerne.
Forretningsbetingelser opdateret pr september, 2023.

Hvad er affaldsfraktioner?
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen. Affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have kendetegn, som gør det fordelagtigt at behandle dem særskilt. Har du flere forskellige typer affald – og vægt overstiger 1 ton – kan du vælge at komme det hele i én container, men vil så skulle betale for at det efterfølgende sorteres i affaldsfraktioner. Blander du forskellige klasser  jord i en container vil det hele kategoriseres som den højeste klasse i læsset.

Hvad hvis jeg har forskellige klasser jord?
Ofte er det ikke hele grunden, men blot et lille stykke som er forurenet. Der har fx været en olietank som lækkede. Hvis du blander kommer alt jord i samme container – klassificeres alt jord i denne container efter den jordtype med den højeste klasse. Har du mindre mængder forurenet jord så er det altså bedre at benytte bigbags til disse – således at dette jord kan adskilles fra det øvrige jord – og så komme resten i en container eller få det grabbet med kran.

Skal jeg også anmelde små mængder jord?
Hvis du samlet flytter mindre end 1 m 3 jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om navn og adresse for, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Hvad er et godkendt modtageanlæg?
Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt af myndighederne i Henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Kommunen kan oplyse om, hvilke godkendte modtageanlæg der findes, uanset om du flytter jorden til eller fra et godkendt modtageanlæg.

Hvad hvis jeg flytter mere end et læs jord?
En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

Hvornår skal jord anmeldes?
Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer: Hvis jorden er forurenet. Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund. Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering. Hvis jorden kommer fra en offentlig vej. Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord. –  Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra en grund eller et område, der ikke er omfattet af denne liste, er der ikke anmeldepligt. Hvis jorden ligger uden for byzone, er der som udgangspunkt ikke anmeldepligt.

Hvad vejer jord?
Muldjord er den mindst tunge jordtype, med vægt på ca. 1,4-1,5 ton pr. m3. Det skyldes at der er iblandet organisk materiale, altså planterester, som ikke er særlig tungt. I de dybere jordlag uden planterester er jorden mere lerholdig og 1 m3 ren ler har vægt på ca. 2,7 ton. Hvis du regner med at almindelig havejord vejer 1,4 – 1,9 ton pr. m3 og bruger gennemsnit på 1,65 ton pr. m3, går du ikke helt galt i byen.

Hvordan omregnes jord fra mængde til vægt?
Du omregner massefylde (m3) af jord til vægt af jord (ton) ved multiplicere din massefylde (m3) med 1,65. 1 m3 jord vejer ca. 1,650 kg.

Hvordan omregnes jord fra vægt til mængde?
Du omregner vægt af jord (ton) til massefylde (m3) ved at multiplicere din vægt (ton) med 0,6. 1 ton jord svarer til ca. 0,6 m3.

Hvordan omregnes areal til tons?
Først finder du dit areal – Bredde x længde x højde. Dernæst multiplicere du antal m3 du er kommet frem til med 1,65. Fx. : Du har en have hvor du gerne vil have udgravet 40 cm i en længde på 10 meter og en bredde på 5 meter. Så bliver dit areal 0,4 x 10 x 5 = 20m3. Dette multiplicere du så med vægtfylde af den type jord som skal fjernes. Typisk vil den være 1,65 ton pr. m3. Har du flere forskellige arealer – eller skal du have gravet ned i forskellige dybder – så opdeler du blot dit areal i flere dele. Du finder så massefylde (m3) for hver af de enkelte områder.

Hvad er fyldjord?
Fyldjord er groft sagt jord som tidligere har været gravet op, og som eventuelt er flyttet til et nyt sted.

Hvad betyder kartering af jord?
Jord skal afleveres til en jordmodtager, også benævnt modtageanlæg. Disse opdeles i:  Jordbehandlings anlæg, Karterings anlæg og Deponerings anlæg. For at kunne finde det rigtige modtageanlæg skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er.

Du kan derfor vælge mellem to muligheder: Enten få lavet analyser af jorden (jordprøve) inden den køres væk. Eller køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige jordprøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Må jeg selv bortkøre jord?
Ja, du må gerne selv stå for bortkørsel af jord. Du skal dog huske at sørge for at søge de tilladelser, som er påkrævet. Er jorden forurenet, skal du flytte det til et område kommunen har anvist. Du skal også huske at transport skal foregår i en lukket beholder (container), der lever op til reglerne.

Hvordan sker bortkørsel af jord?
Jord bortskaffes typisk via container eller grabning. Ved mindre mængder benyttes bigbags eller almindelig trailer. Jord vejer omkring 1.6 ton pr m3, så derfor er der ofte brug for en lastbil til at klare transporten.  

Hvad koster bortkørsel af jord?
Pris for bortkørsel af jord består af to dele: Pris for transport af jord – Altså at en lastbil kører ud til hvor jorden skal hentes og her enten grabber jorden eller trækker en container op på ladet af lastbilen. Kørsel videre ud til modtagestedet. Her søges altid at finde det nærmeste modtageanlæg. Men undertiden anviser kommunen bestemte steder hvor de forskellige typer jord skal afleveres og så kører man efter det.

Andre gange er der så megen prisforskel mellem hvad det koster at aflevere jorden det ene sted fremfor det andet sted, at det kan betale sig at køre til et modtagested lidt længere væk. Den anden del af pris for bortkørsel af jord er selve pris pr ton jord der skal betales til modtagerstedet. Det er oftest denne pris som nævnes som pris for hvad det koster at bortskaffe jord. Pris pr tons varierer ganske betydeligt alt efter hvor i landet vi befinder os samt jorden forureningsgrad. De aktuelle priser fremgår af vores prisliste.

Hvad er klassificering af jord?
Myndighedernes principper for klassificering og anvisning af jord i forureningsklasser betyder at alt jord opdeles i klasser efter jordens forureningsgrad- og type.

Hvad er klasse 0 jord?
Klasse 0 defineres som ren jord og kan anvendes frit efter miljølovgivningen. Jord fra landbrugsarealer og villaområder uden for de gamle bykerner er normalt klasse 0 jord. Det forudsætter dog, at der ikke tidligere har været potentielt forurenende industri på arealet.

Hvad er klasse 1 jord?
Jord tilhørende klasse1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen.

Hvad er klasse 2 jord?
Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder.

Hvad er klasse 3 jord?
Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering

Hvad er klasse 4 jord?
Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning med eventuelt efterfølgende deponering

Hvad vil det sige at en grund er klassificeret som lettere forurenet?
Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af diffus forurening. Diffus jordforurening er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder. Fx bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Hvad er V0 Vidensniveau kortlægning?
Indledende kortlægning (mistanke om forurening). Regionen har viden om forurenende aktiviteter. Denne viden er ikke nærmere vurderet eller bekræftet. Der er ikke foretaget miljøtekniske undersøgelser.

Hvad er V1 Vidensniveau kortlægning?
Hvis en ejendom er under mistanke for at være forurenet (kaldet V1-kortlagt), ligger regionen som regel inde med en historisk redegørelse, dvs. en gennemgang af alle tilgængelige arkiver, som fortæller noget om grunden, og hvad den har været brugt til.

Hvad er V2 Vidensniveau kortlægning?
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kortlægningen udgør grundlaget for Regionens nødvendige overblik over truslerne fra forureninger.

Hvad er områdeklassificering?
Som udgangspunkt er jorden i alle byzoner blevet klassificeret som lettere forurenet, hvilket kaldes områdeklassificering. Områdeklassifikation er en generel klassifikation af grunde i byzone som betyder, at der er mistanke om, at jorden kan være lettere forurenet.

Med områdeklassificeringen er store områder klassificeret, primært fordi de ligger i byzone. Du kan ikke uden videre få afklassificeret din grund, selvom du får den undersøgt og prøverne viser, at jorden ikke er forurenet, hvis du bor i en byzone. Det er op til den enkelt kommune at ændre på klassificeringen for et område.

Er jorden forurenet?
Hvis du gerne vil vide om en grund er forurenet, før du køber, kan hente hjælp på Danmarks Miljøportal. Her kan du se, om grunden er forureningskortlagt. Vær opmærksom på, at du ikke kan se grunde, som kun er under mistanke. Hvorvidt din grund enten er under mistanke eller har fået konstateret en egentlig forurening, kan du undersøge på flere måder. Et godt sted at starte er at søge informationer på Danmarks Miljøportal.

Hvordan klassificeres jorden på en forurenet grund?
Systemet til nuancering af kortlægningen inddeler boliggrundene i de 3 kategorier F0, F1 og F2. Denne nuancering gør det lettere for både ejendomsmæglere og potentielle købere (og deres rådgivere og långivere) at vurdere, om en konstateret forurening udgør en risiko for den nuværende og tiltænkte anvendelse af boligen eller ej.

  • F0 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen af hus og have.
  • F1 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen af hus og have, hvis man følger nogle få og simple råd.
  • F2 betyder, at grunden skal undersøges nærmere, og at der evt. skal iværksættes en oprydning.

Hvor er der særligt forurenet?
De fleste forurenede grunde findes i byerne, men både i små landsbyer og ude i det åbne land er der også grunde, der er forurenede med skadelige kemikalier. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.

Hvilke områder og grunde hører under reglerne om anmeldelse af jordflytning?
Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer:  Hvis jorden er forurenet. Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund. Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering. Hvis jorden kommer fra en offentlig vej. Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord. –

Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra en grund eller et område, der ikke er omfattet af denne liste, er der ikke anmeldepligt. Hvis jorden ligger uden for byzone, er der som udgangspunkt ikke anmeldepligt.

Min jord er ikke forurenet, hvorfor er den omfattet af områdeklassificeringen?
Kommunerne områdeklassificerer større områder, hvor man ud fra viden om byen og dens udvikling forventer at finde en lettere jordforurening fra mange års aktivitet som fx biltrafik. Udgangspunktet for områdeklassificeringen er den til enhver tid gældende byzone.

Er al jord i byzonen omfattet af områdeklassificeringen?
Nej. Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område i byzonen ikke er lettere forurenet, skal kommunen undtage området fra områdeklassificeringen. I det tilfælde kan du flytte jorden uden at anmelde flytningen, med mindre den falder ind under en af de andre situationer, som er dækket af reglerne for jordflytning.

Min grund ligger uden for byzone. Er den så ikke områdeklassificeret?
I de fleste tilfælde vil en grund uden for byzone også være uden for områdeklassificeringen. Men der kan være tilfælde, hvor kommunen har viden om, at et større, sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, og i disse tilfælde skal kommunen sørge for, at området bliver omfattet af områdeklassificeringen.

Hvad hvis der er byggeaffald i jorden?
Hvis der er tegl, brokker, slagger eller andet affald i jorden, skal det som udgangspunkt sorteres fra. Ellers skal du aftale med det sted, der modtager jorden, at de bortsorterer byggeaffaldet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at min jord er forurenet?
Hvis din jord er forurenet, er den omfattet af reglerne om jordflytning. Det betyder, at du som udgangspunkt skal anmelde, hvis du flytter jorden. Jorden kan godt være forurenet, selv om den ikke er omfattet af områdeklassificering og ikke er kortlagt. Det betyder blot, at der er tale om en forurening, som kommunen og regionen ikke kender til. Du har pligt til at undersøge sagen nærmere, hvis du har mistanke om, at den jord, du vil flytte, er forurenet.

Skal jeg også anmelde små mængder jord?
Hvis du samlet flytter mindre end 1 m 3 jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om navn og adresse for, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Hvad er et godkendt modtageanlæg?
Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt af myndighederne i Henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Kommunen kan oplyse om, hvilke godkendte modtageanlæg der findes, uanset om du flytter jorden til eller fra et godkendt modtageanlæg.

Hvad hvis jeg flytter mere end et læs jord?
En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

Hvorfor skal laves jord analyser?
Formålet med analyserne er at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype, så man kan finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden. Konkret vil man ved analyse lede efter en række forskellige stoffer som fx olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller.

Hvor dybt ned skal jorden analyseres?
Man skelner mellem overfladejord, fyldjord og intaktjord. Intaktjord er aflejret af naturen uden menneskelig påvirkning og ligger fortsat i sit naturlige leje. Hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område, skal der kun tages prøver i overfladejorden og fyldlaget, men ikke af den intakte jord.

Hvor mange jordprøver skal laves?
Hvis du flytter jord fra en områdeklassificeret grund eller en grund, hvor der er kendskab til lettere forurening, skal du lave mindst en analyse for hver 120 ton jord, du flytter og altid mindst 1 analyse. Hvis du flytter jord fra en grund, der er V1- eller V2-kortlagt, eller fra en grund, der er kraftigere forurenet, skal du lave mindst en analyse for hver 30 ton jord, du flytter, og altid mindst 1 analyse.

Hvor lang tid har kommunen til at behandle min anmeldelse af jordflytning?
Som hovedregel har kommunen fire uger til at behandle en anmeldelse om jordflytning. Det betyder, at jorden først må flyttes, enten når kommunen giver besked, eller når de fire uger er gået. Ofte vil det dog være muligt straks at flytte jorden.

Hvornår kan jeg flytte jorden straks, og hvornår kræver det en jordhåndteringsplan?
I mange tilfælde kan du flytte jorden straks efter, at du har indsendt anmeldelsen. Det kræver, at du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, som du har anført på anmeldelsen. Spørg på modtageanlægget eller i kommunen, der skal modtage jorden, om modtageanlægget er godkendt til at modtage det relevante forureningsindhold.

Hvis du flytter jord fra et kortlagt areal, skal endnu et krav være opfyldt, hvis jorden skal flyttes straks: Kommunen skal have godkendt en såkaldt jordhåndteringsplan. Det er en plan for, hvilke prøver der skal tages af jorden, og hvordan den skal sorteres og viderebehandles. Hvis der ikke foreligger sådan en plan, må du ikke flytte jord fra den kortlagte ejendom straks efter anmeldelsen.

Hvilke regler gælder, hvis jeg skal flytte jorden akut?
Hvis opgravning og flytning af jord på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse, kan jorden opgraves og flyttes straks. Det kan for eksempel være nødvendigt at flytte jord for at få adgang til rørledning, der er sprunget. Jorden skal i dette tilfælde flyttes til en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne. Den midlertidige placering skal være i den kommune, hvor jorden er opgravet. En akut flytning skal anmeldes til kommunen senest tre hverdage efter, den er foretaget.

Maleropgaver

Hvad hvis opgaven er anderledes end det bestilte?

Prisen vil variere efter hvad du har bestilt. Som udgangspunkt maler vi efter dine valg og oplysninger, men viser det sig at der skal males et større eller mindre areal, eller at noget mere eller mindre end det bestilte skal males, så kan vi altid justere det mens vi er i gang. Det vigtige er at du bliver glad for resultatet. Du har altid mulighed for at gå tilbage og ændre dine valg.

Bestilling af mere end der er brug for?
Som udgangspunkt maler vi efter dine valg og oplysninger, men viser det sig at der skal males et større eller mindre areal, eller at noget mere eller mindre end det bestilte skal males, så kan vi altid justere det mens vi er i gang.

Hvad hvis der skal males flere gange end bestilt?

Vi maler efter dine valg og oplysninger, men viser det sig at der skal males et større eller mindre areal, så kan vi altid justere det mens vi er i gang. Det vigtige er at du bliver glad for resultatet.

Hvad hvis der skal males mindre end bestilt?

Det gør ikke noget, hvis vi finder ud af, at det kræver 2 lag. Du betaler blot forskellen senere. Viser det sig omvendt at være nok med 1 lag, og har du bestilt 2, skal du selvfølgelig ikke betale for noget, du ikke får. Derfor får du de penge retur. Intet problem.

Hvorfor er det billigst når i vælger fabrikant af maling?

Vi bruger kun kvalitetsmaling fra anerkendte producenter. Hvis vi skal vælge benyttes den fabrikant, som har det aktuelt bedste tilbud på den type maling, der skal benyttes. Hvilket vil give dig den bedste pris i dit tilbud.

Hvad menes med at arbejdsområdet er ryddet?
Skal vi fx male i en gang som er fyldt med sko og tøj er den ikke ryddet! Det har stor påvirkning på forberedelsen – både materialer og tidsforbrug – om vi skal afdække møbler og arbejde os rundt i møblerede rum. Så derfor vil vi gerne på forhånd vide om arbejdsområdet er ryddet.

 

Kvalitet af opgaven
og bestilling heraf

Forkert bestilling
Det er kundens anvar at det som bestilles også afspejler virkeligheden, de faktiske forhold. Hvis det er således at angivelser af areal, højder, adgangsforhold eller andet afviger fra det bestilte kan vi vælge at annullere opgaven og opkræve for forgæves kørsel.

Det er naturligvis i vores egen og kundens interesse at opgaven bliver udført så godt som muligt, men er det bestilte anderledes end virkeligheden har vi formentlig ikke det rigtige udstyr med, hvorfor vi ikke kan udføre opgaven. Der mangler en høj stige, en større maskine, en anderledes maskine etc.

Ligeledes planlægger vi vores arbejdsdage ud fra de bestillinger vi får og møder vi en opgave som ikke kan løses pga forkerte oplysninger, kan vi sjældent blot sætte en anden opgave ind i disse timer, hvorfor dette altså er et tab for os.

Forgæves kørsel
For opgaver under 2000 kr. er standard- gebyr for forgæves kørsel 1000 kr. ekskl. moms, som kompensere delvist for selve kørslen, samt arbejdtid. Gebyr for forgæves kørsel  kan ikke overstige opgavens oprindelige pris.

For opgaver over 2000 kr. er standard- gebyr for forgæves kørsel, ligeledes 1000 kr. ekskl. moms, men her kan yderligere opkræves 10% af opgavens pris i tabt arbejdsfortjeneste. Dette ud fra at ved sådanne arbejdsopgaver har vi typisk afsat en hel arbejdsdag til en eller flere medarbejdere som sjældent kan sættes til noget andet selvsamme dag og område.

Havearbejde – Trimme kanter
Vi er naturligvis interesseret i at vores kunder er tilfredse. Det har dog vist sig at være nødvendigt at præcisere forskellige kvalitetsstandarder, således at forventninger til hinanden kan afstemmes objektivt målbart. Eksempelvis ved trimning af kanter ved græsplæne slåning, kan forventes at der trimmes omkring nogle enkelt træer og eksempelvis en terrasse.

Som tommelfinger regler kan der forventes trimmet 10 meter for hver 500 m2 græsslåning. Almindeligvis trimmer vi alt, men undertiden får vi ordre ind som er klart ude af propertioner ift hvad man bør kunne forvente. Derfor denne præcisering af hvad der kan forventes. Og endelig bare spørg, vi hjælper gerne.

UNDERLEVERANDØR

Hvem kan blive underleverandør?
Du kan få opgaver og booket kundemøder ind i morgen hvis du er håndværker, eller tilbyder praktisk hjælp som havearbejde, rengøring mv.

Hvordan får jeg besked om nye opgaver?

Når vi har en konkret opgave, sender vi en SMS ud til en eller flere samarbejdspartnere i området. I SMS’en beskrives opgaven, hvornår den skal udføres og hvad du får for den. Den der først melder tilbage får opgaven.

Hvordan udvælges hvem der får tilbuddet?

Vi udvælger hvilken underleverandør, der vurderes til at være det bedste match til opgaven og kunden. Vores kriterier er logiske og enkle. Siger man hurtigt ja til opgaven og efterfølgende får god respons fra kunden – så giver det jo sig selv at alle er glade og man er i god placering til at få flere opgaver tilbudt.

Kan jeg betale for at få flere kunder fra jer?
Nej. Vi udvælger dem som vi tror passer bedst til opgaven.

Hvad sker der hvis jeg ikke møder op til arbejdet

Uha det er bestemt ikke godt. Din bedømmelse score går bla. ned i en periode.

Skal jeg have et firma for at blive underleverandør?

Ja.

Hvordan bliver jeg betalt?

Når du har udført en opgave sender du os blot en faktura, har du mange opgaver, kan du samle dem og sende en gang om måneden eller som det bedst passer. Herefter vil betalingen blive overført til din bankkonto inden for 3-5 arbejdsdage.

Hvad koster det at blive underleverandør?

Det er ganske gratis. Vi giver tilbud, laver salgsarbejde, markedsføring, indkassere betalingen og tager os af al forudgående kommunikation med kunden. Når du får tilbudt en opgave, så har kunden allerede betalt og prisen du får tilbudt opgaven til, er en pris hvorfra vi allerede har trukket vores servicegebyr til dækning af vores omkostninger.

Hvad hvis prisen på opgaven er lavere end forventet?

Ønsker du ikke at løse opgaven til den pris vi er kommet frem til og som vi har tilbudt kunden, så takker du bare nej. I dit svar tilbage kan du afkrydse hvorfor du takker nej og her er “for lav en pris” en af valgmulighederne.

Kan jeg være sikker på at blive betalt?

Ja. Der er ingen problemer med dårlige betalere, for alle kunder betaler forud.

Hvilke ydelser tilbyder I?
Vores kunder efterspørger at vi er dem, som kan kontaktes når der er brug for noget håndværk eller service. Derfor tilbyder vi mange forskellige ydelser indenfor håndværk og praktisk arbejde.

Hvordan får jeg forudbetalte opgaver?
Kunden søger efter en opgave på internettet. Dette kunne være en byggeopgave, en serviceopgave eller en rådgivningsopgave. Kunden kommer forbi vores hjemmeside og indtaster sin opgave. Kunden kan også have fået os anbefalet, eller blevet gjort opmærksom på os via vores reklamer, store netværk, etc. Kunden modtager nu med det samme et tilbud, der viser, hvad opgaven kommer til at koste. Hvis kunden ønskes noget uddybet eller blot at tale med et virkeligt menneske, så sidder vores serviceafdeling parat. Hvis kunden ønsker os til at løse opgaven beder vi om forudbetaling. Hermed sikrer vi os mod tab, og useriøse kunder bliver sorteret fra. Du modtager besked via mail / SMS om at der er en opgave til dig. Du kan frit vælge at sige ja eller nej til opgaven.

Hvad koster det at få kundemøder?
Det er ganske gratis! Ved større eller komplekse opgaver, afholdes et indledende kundemøde og her udarbejder du et tilbud. Kunden kontakter os og fortæller om hvad der ønskes udført. Hvis vi skønner af opgaven kan løftes af os beder vi kunden om at indbetale et symbolsk gebyr for at komme på besøg og udarbejde et tilbud. Hermed sikre vi kundens seriøsitet og undgår folk der blot benytter vores tjeneste som et pristjek. Du modtager besked via email / SMS om at der er en kunde som ønsker et møde. Du kan frit vælge at sige ja eller nej. Det er ganske gratis.Ved mødet med kunden udarbejder du dit eget tilbud. Vi blander os ikke i din kontakt til kunden eller i opgavens prissætning. Alt dette er helt op til dig og kunden.