Bestil Bigbag | Bortskaffelse af affald

Bestil bigbag til affald af enhver type.

Vi leverer bigbag, du fylder den op og vi henter den igen. Har du forskellige typer affald kan du overveje flere bigbags, så du får sorteret korrekt, hvilket giver bedste pris og er til gavn for miljøet.
 • BEREGN PRIS,
  BOOK & BETAL!

  - så klarer vi resten

  Bestil én bigbag for hver affaldstype, hvis samlede vægt er mere end 1 ton, eller du blot ønsker at sortere miljørigtigt. I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis vægt er over 1 ton.

  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK
  • DKK

  Har du flere typer affald kan du bestille en container til hver, eller vi kan levere container til to forskellige affaldstyper. Ved mindre mængder kan suppleres med bigbags.

  Vælg containerstørrelse
  Mål er vejledende. Container skal kunne trækkes op på lad af lastbil ved levering og tømning, hvilket kræver frilængde på 13 m. Vejen skal være minimum 3 m bred og have frihøjde på 4.5 m.

  Det er billigere end du måske tror at få hentet affald med kranvogn og grab. Der kan spares megen arbejdstid og tunge læs med trillebøren! Udregn din pris nedenfor.

  *Antal ton blandet affald

  *Antal ton træ

  *Antal ton tegl, mursten og brokker

  *Antal ton haveaffald

  *Antal ton brændbart

  *Antal ton metal

  *Antal ton gips

  *Antal ton deponi

  *Antal ton fyldplads
  • m3

  *Antal ton jord

  *Antal ton asbestholdigt affald
  • m3

  Antal Bigbags

  • DKK

  Vi leverer din container på den valgte dato i tidsrummet 6 til 17.

  • DKK

  Dækker ved tyveri, brand, hærværk. Reducere selvrisiko fra 6250 kr. til 0 kr.

  • 120 DKK
  • DKK

  Hvad der betales for:
  - Levering af containeren, samt en tømning eller hjemtagelse.
  - Leje af containeren i op til 10 dage.
  - Bortskaffelse af op til 1 ton affald er allerede inkl. i prisen. Affald udover afregnes efter nedenstående affaldspriser. Den endelige afregning sker når affaldet er afleveret hos modtageanlæg og godkendt som værende den anførte affaldskategori.

  • Affald hentes med kranvogn og grab.
  • Affald skal ligge mindre end 6.5 meter fra vejen.
  • Affald skal være sorteret efter vores sorteringsguide.
  • Affald af forskellige type skal ligge i bunker med minimum 1 meter afstand

  Vognmanden planlægger sin rute ud fra hvad der kan være af læs på kranvognen. Derfor kan du som udgangspunkt kun forvente at få hentet den mængde du har bestilt. Er der plads på kranvognen medtages naturligvis også overskydende affald og ellers aftales andet tidspunkt for afhentning.

  Har du bestilt for meget refunderes den overskydende betaling. Har du bestilt for lidt opkræves du herfor. Den endelige afregning sker når affaldet er afleveret hos modtageanlæg og godkendt som værende den anførte affaldskategori.

  Du kan 100% stole på din pris, hvis du korrekt har anført mængde og affaldstype. Hvis vi skal afhente den mængde affald og i de affaldstyper som du har oplyst så er den pris du ser nedenfor din endelig pris. Hverken mere eller mindre.

  • Bestil antal big bags og vi sender dem med posten.
  • Placer dem maks syv meter fra vejen og fyld dit affald i dem.
  • Book en afhentning online.

  Bigbag er den rigtige løsning når du har mindre mængder affald.  Når du har fyldt dine bigbags op, bestiller du  afhentning hvorefter vi kommer ud med kranbil og henter dem indenfor 48 timer, men oftest samme dag. Bigbag er den rette løsning ved mindre mængder affald, men ved større mængder er det billigere med kranvogn eller container. I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton. Du skal således benytte én bigbag for hver affaldstype hvis den samledes mængde er over 1 ton.

  • En bigbag sæk koster 145 kr plus forsendelse.
  • Forsendelse er 89 kr.
  • Afhentning af en fyldt bigbag koster kr. 825.
  • Dimensioner: 80 x 120 x 105 cm - 1m3 - maks 1,5 ton.
  1300 kr.
  800 kr.
  308 kr.
  520 kr.
  1070 kr.
  Dagspris.
  980 kr.
  1440 kr.
  1300 kr.
  295 kr.
  1840 kr.

  Priser er incl moms pr ton (Min 1 ton)

  Container

  • Ekstra leje udover 1o dage; 55 kr. pr dag.
  • Ekstra tømning; 1290 kr.
  • Forgæves kørsel; 1290 kr.
  • Ventetid på adressen inkl lastbil
. Pr 1/2 time kr. 580
  • Parkerings-omkostninger fra kommunen kan tilkomme i visse områder.
  • Jord: Analysetillæg koster 1.344 kr. ekskl. pr. adresse pr kalender uge. Hvis analysen viser at jorden er forurenet, så tilkommer der oprensningsudgifter til dette. Her betales modtagestationens gældende takster.
  • Fejlsortering. Affald omklassificeres til den gældende affaldsfraktion og afregnes herefter.

  Bigbag

  • Pris bigbag sæk 145 kr.
  • Pris bigbag afhentning 825 kr.
  • Overlæsset bigbag. Pr stk kr. 625
  • Forgæves kørsel 625 kr.
Kategori:

affald-lang-05

PRISLISTE

Blandet affald – Pr ton incl moms kr. 1300
Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
Træ – Pr ton incl moms kr. 800
Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret.
Tegl, mursten og brokker – Pr ton incl moms kr. 308
Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser.
Haveaffald – Pr ton incl moms kr. 520
Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.
Brændbart – Pr ton incl moms kr. 1070
Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
Metal – Dagspris
Jern og metal, zink, aluminium, kabler, stålregler.
Gips – Pr ton incl moms kr. 980
Rent og tørt gips.
Deponi – Pr ton incl moms kr. 1440
Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler).
Fyldplads – Pr ton incl moms kr. 1300
Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca.
Jord – Pr ton incl moms kr. 295
Ren jord.
Asbestholdigt affaldPr ton incl moms kr. 1840
Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest.

affald-lang-04

Love & regler om byggeaffald
Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restprodukt bekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af byggeaffald.

Miljøbeskyttelsesloven. Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affalds bekendtgørelsen. Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger, og Affaldsbekendtgørelsen fastsætter regler om dette. Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 10 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 13 indeholder regler om anmeldelse af byggeaffald.

Restprodukt bekendtgørelsen. Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen. Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

NSTAR databasen. Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

affald-lang-02

Anmeldelse af byggeaffald

 • Hvis dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller der bliver mere end et ton affald
 • Eller du skal fjerne asbestholdige materialer
 • Eller du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB

Skal du før du går i gang med renovering eller nedrivning, anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Kommunen skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang. Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet. Byggeaffald må først fjernes, når du har modtaget en færdigmelding fra Bygningsaffald.dk.

Byggeaffald på genbrugsstation
Du må gerne selv aflevere byggeaffald på genbrugsstationen. Har du en bil og en trailer kan du selv aflevere op til 1 m3 byggeaffald på genbrugsstation.

Afbrænding af affald
Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 50, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade få undtagelser, jf. affaldsbekendtgørelsens § 38. Det drejer sig om:

 • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog ikke i byzone og i sommerhusområder.
 • Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.
 • Haveaffald Sankt Hans aften.
 • Tilladelse til gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46.

Nedgravning af byggeaffald
Hvis dit byggeaffald hovedsagelig består af murbrokker, mursten, tegl, sten, granit, og lign. kan du få en tilladelse til nedgravning. Tilladelsen skal haves af kommunen og forudsætter at det affald som nedgraves ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer. Det kan dog både være dyrt og tidskrævende at få en tilladelse fra kommunen til nedgravning af affald. Kommunen er interesseret i om byggeaffaldet indeholder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

affald-lang-03

Sorteringsguide Container
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald! Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Tegl, mursten og brokker – Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser. Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord. Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding. Metal Jern og metal, kabler, stålregler. Gips – Rent og tørt gips. Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler). Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca. Jord – Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift. Asbestholdigt affald – Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest. Modtages ikke: Farligt affald – kemikalier og maling, Asbest, Eternit. Dagrenovation

affald sortering

Sorteringsguide Bigbags
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

Blandet affald – Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald! Træ – Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Tegl, mursten og brokker – Beton, tegl og mursten, asfalt, skiffer, betonfliser. Haveaffald – Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord. Brændbart – Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding. Metal Jern og metal, kabler, stålregler. Gips – Rent og tørt gips. Deponi – Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler). Fyldplads – Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, sanitet, gasbeton og leca. Jord – Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift. Asbestholdigt affald – Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest. Modtages ikke: Farligt affald – kemikalier og maling, Asbest, Eternit. Dagrenovation.

Køb af Bigbags

Bigbag kaldes også affaldssække eller storsække. Du kender dem måske som de store sække man kan benytte til at få leveret eksempelvis grus, sand, belægningssten mv. De findes som standard i størrelse 80 x 120 x 105 cm. der kan rumme 1m3 og maks vægt 1,5 ton, men fås dog også i andre størrelser. De fås med og uden logo og i forskellige farver. Som oftest er de hvide.

 • Køb bigbag her på siden og vi sender dem via post.
 • Køb bigbag i dit lokale byggemarked. Kapacitet 1.5 ton og standardstørrelse.
 • Har du bestilt container eller vognmand kan vi medtage bigbags til levering. Blot gør opmærksom herpå i din bestilling og vi medtager det ønskede antal bigbags når containeren leveres eller vognmanden kommer og henter det første læs.

Genbrug af Bigbags

Af sikkerhedshensyn må du som udgangspunkt kun benytte nye bigbag uden rifter eller huller af nogen slags. Tænk på at vi skal håndtere disse meget tunge sække til løft og transport. Hvis de går i stykker er der risiko for skade på såvel personer som materiel. Der er selvfølgelig også et stort oprydningsarbejde hvis en bigbag går i stykker og al dens indhold spredes! Derfor må du kun benytte nye bigbags og der kan opkræves for forgæves kørsel hvis det vurderes at benyttede bigbag ikke opfylder vores krav.

Vores strikte udgangspunkt er for at beskytte mod skader og omkostninger, der kan opstå hvis bigbag revner, stropper ikke kan tåle belastning og springer, eller lign. Når det så er sagt, så kan du naturligvis genbruge dine bigbags til affaldshåndtering hvis dette godkendes af den vognmand, som henter dine bigbag. Når du har købt en bigbag er det din ejendom og du må benytte den til lige hvad du vil.

affald fejlsortering

Fejlsortering af affald
Affaldssortering er efterhånden en større videnskab. Der er mange forskellige vejledninger og regler om hvilke affaldstyper dit affald skal sorteres i, og hvad du må putte i beholderne. Der er dog meningen med det hele. Først og fremmest er naturligvis den overordnede ide med at passe bedre på miljøet. De mere specifikke regler om hvordan der skal sorteres affald stammer overordnet fra ideen om at jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet.

Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kødbakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald. Grunden til at det er dyrt hvis affald ikke er sortere korrekt – altså efter den gældende sorteringsguide – er at selv en mindre afvigelse, kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand!

Den bøde, omkostning, afgift du kan blive pålagt ved fejlsortering er således altid meget højere end udgift til at bestille eksempelvis en bigbag eller lille container ekstra. Drejer det sig om mindre mængder så husk at du selv har mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationen. Bestil container, bigbag eller vognmand til at hente de store mængde affald og sørg selv for bortskaffelse af de mindre mængder. Har du ikke selv bil eller af anden årsag ikke mulighed for bortskaffe det ukurante affald, så bestil hellere en ekstra bigbag til dette – også selvom det drejer sig om mindre mængder – fremfor at risikere at blive pålagt store ekstraomkostninger for fejlsortering.

Nedrivning

Service i hele Danmark

Region HovedstadenAlbertslund Kommune – Albertslund – Allerød Kommune – Birkerød – Blovstrød – Lillerød – Lynge –Allerød Kommune – Nymølle – Ballerup Kommune – Ballerup – Skovlunde – Smørumnedre Dragør Kommune – Dragør – Egedal Kommune – Ganløse – Slagslunde – Smørumnedre – Veksø – Ølstykke-Stenløse – Fredensborg Kommune Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm – Nivå – Frederikssund Kommune – Frederikssund – Jægerspris – Skibby – Slangerup –Furesø Kommune – Birkerød – Farum – Hareskovby – Kirke Værløse – Laanshøj – Smørumnedre – Værløse – Gribskov Kommune – Dronningmølle – Esbønderup – Esrum – Gilleleje – Græsted – Helsinge – Hornbæk-Dronningmølle – Ramløse – Tisvilde – Halsnæs Kommune – 
Frederiksværk – Hundested – Liseleje – Melby – Ølsted – Helsingør Kommune – Helsingør – Gurre – Hellebæk – Hornbæk – Hornbæk-Dronningmølle – Stenstrup – Hillerød Kommune – Hillerød – Nødebo – Skævinge – Høje-Taastrup Kommune – Taastrup – Hedehusene – Reerslev – Sengeløse – Vridsløsemagle – Hørsholm Kommune – Hørsholm – Ishøj Kommune – Ishøj Landsby – Torslunde – Københavnske bydele og forstæder i Region Hovedstaden – Albertslund – Amager – Avedøre – Bagsværd – Ballerup – Brøndby Strand – Brøndbyvester – Brøndbyøster – Buddinge – Charlottenlund – Dyssegård – Frederiksberg – Gentofte – Gladsaxe – Glostrup – Hareskovby – Hellerup – Herlev – Hjortekær – Holte – Hvidovre – Ishøj – Jægersborg – Kastrup – Klampenborg – Kongens Lyngby – Lundtofte – Nærum – Ordrup – Rødovre – Skovshoved – Sorgenfri – Søborg – Søllerød – Tårnby – Vallensbæk – Vangede – Virum – Øverød – Rudersdal Kommune – Birkerød – Holte – Hørsholm – Høsterkøb – Nærum – Ravnsnæs – Skodsborg – Øverød – Region MidtjyllandFavrskov Kommune – Hadsten – Hammel – Hinnerup – Laurbjerg – Hedensted Kommune – Hedensted – Tørring – Øster Snede – Herning Kommune – Herning – Aulum – Sunds – Vildbjerg – Holstebro Kommune – Holstebro – Holstebro Kommune – Vinderup – Horsens Kommune – Horsens – Brædstrup – Egebjerg –danmark Ikast-Brande Kommune – Brande – Engesvang – Ikast – Nørre Snede – Lemvig Kommune – Harboøre – Lemvig – Nørre Nissum – Thyborøn – Norddjurs Kommune – Auning – Grenaa –Odder Kommune – Odder – Randers Kommune – Randers – Langå – Ringkøbing – Skjern Kommune – Ringkøbing – Skjern – Hvide Sande – Videbæk – Samsø – Silkeborg Kommune – Silkeborg – Kjellerup – Skanderborg Kommune – Skanderborg – Galten – Hørning – Ry – Skive Kommune – Skive – Struer Kommune – Struer – 
Syddjurs Kommune – Ebeltoft – Hornslet – Pindstrup – Ryomgård – Viborg Kommune – Viborg – Bjerringbro – Frederiks – Karup – Klejtrup – Stoholm – Aarhus Kommune – Solbjerg – Region Nordjylland Brønderslev Kommune – Brønderslev – Dronninglund – Hjallerup – Frederikshavn Kommune – Frederikshavn – Skagen – Sæby – Aalbæk – Hjørring Kommune – Hjørring – Harken – Hirtshals – Løkken – Sindal – Tversted – Jammerbugt Kommune – Aabybro – Fjerritslev – Kås – Pandrup – Læsø Kommune – Byrum – Vesterø Havn – Østerby Havn – Mariagerfjord Kommune – Als – Arden – Assens – Hadsund – Hobro – Mariager – Morsø Kommune – Nykøbing Mors – Rebild Kommune – Støvring – Skørping – Terndrup – Thisted Kommune – Thisted – Hanstholm – Hurup – Klitmøller – Nors – Nørre Vorupør – Snedsted – Vesthimmerlands Kommune – Aars – Farsø – Løgstør – Aalborg Kommune – Gandrup – Gistrup – Hals – Hou – Klarup – Kongerslev – Langholt – Nibe – Nørresundby – Storvorde – Sulsted – Svenstrup – Ulsted – Vadum – Vestbjerg – Vester Hassing – Vodskov – Aalborg – Region Sjælland Faxe Kommune – Dalby – Faxe – Haslev – Greve Kommune – Greve Landsby – Greve Strand – Kildebrønde – Tune – Guldborgsund Kommune – Gedser – Nykøbing Falster – Nysted – Sakskøbing – Stubbekøbing – Holbæk Kommune – Holbæk – Jyderup – Tølløse – Vipperød – Kalundborg Kommune – Kalundborg – Høng – Københavnske bydele og forstæder i Region Sjælland – Greve Strand – Køge Kommune – Borup – Køge – Lille Skensved – Vemmedrup – Lejre Kommune – Kirke Hvalsø – Lejre – Lolland Kommune – Maribo – Nakskov – Rødby – Søllested – Næstved Kommune – Næstved – Fuglebjerg – Tappernøje – Odsherred Kommune – Nykøbing Sjælland – Hørve – Nørre Asmindrup –Ringsted Kommune – Ringsted – Roskilde Kommune –  Roskilde – Havdrup – Jyllinge – Svogerslev – Viby – Slagelse Kommune – Slagelse – Korsør – Skælskør – Solrød Kommune – Solrød Strand – Havdrup – Jersie – Lille Skensved – Solrød Landsby –Sorø Kommune – Dianalund – Sorø – Stevns Kommune – Store Heddinge – Vordingborg Kommune – Vordingborg – Møn – Stege – Borre – Præstø – Region Syddanmark – Fanø 

- Assens Kommune – Assens – Vissenbjerg – Faaborg – Midtfyn Kommune – 
Faaborg – Ringe – Kerteminde Kommune – Kerteminde – Langeskov – Munkebo – Middelfart Kommune – Middelfart – Nørre Aaby – Nordfyns Kommune – Bogense – Otterup – Nyborg Kommune – Nyborg – Odense Kommune – Odense – Svendborg Kommune – Svendborg – 
Byer på Langeland – Rudkøbing – Spodsbjerg – Syd- og Sønderjylland – Billund Kommune – Billund – Grindsted – Esbjerg Kommune – Bramming – Esbjerg – Ribe – Fredericia Kommune – Fredericia – Haderslev Kommune – Haderslev – Vojens – Kolding Kommune – Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Sønderborg Kommune – Sønderborg – Als – Broager – Dybbøl – Egernsund – Gråsten – Tønder Kommune – Tønder – Husum-Ballum – Løgumkloster – Rømø – Varde Kommune – Varde – Ølgod – Vejen Kommune – Vejen – Andst – Rødding – Vejle Kommune – Vejle – Give – Jelling – Skibet – Aabenraa Kommune – Aabenraa – Padborg – Ærø – Marstal.