Betonaffald | Fjernes med grab

Betonaffald bortskaffes med grab. Stort som småt.

125 kr pr trailerlæs + kørsel

 • Du bestiller for mængde opgjort pr. trailerlæs. Trailer: Max 500 kg, ladmål:  l 210 x b 130 x h 60 cm. Hvor mange trailerlæs ønsker du fjernet? 

 • Mængde og vægt
  Du bestiller for en mængde opgjort pr. læs, som på en normal trailerMax 500 kg, ladmål (Længde 210 x bredde 130 x højde 60 cm). Vær realistisk når du bestiller. Selvfølgelig er vi fleksible og imødekommende. Vi vil jo gerne have dig som kunde også næste gang du skal af med affald. Er der bestilt for lidt antal trailerlæs risikere du dog nemt risikere at vognmanden ikke har plads til mere end det som er bestilt.

  At mængde opgøres pr trailer er blot for at gøre det nemt at skønne sig frem til hvor meget affald der skal bortskaffes. Her ved beton kan du også nemt udregne vægten. Er det fx gamle havefliser du skal af med, så find udregning på nettet af deres vægt. Pr trailer læs kan medtages 500 kg. 

  Hvad sker der efter et køb?
  Straks efter købet modtager du en ordrebekræftelse. I god tid før det valgte tidspunkt, ringer vi dig op og aftaler præcist hvornår vi kommer.  

  Kørsel
  Du betaler fast pris for kørsel. For at kunne give den lavest mulige pris, kører vi med optimale ruter, og derfor kan der gå op til 8 hverdage inden grabningen foretages. Kørsels omkostninger afhænger af hvor i landet du befinder dig.

  Placering af affald
  Grabbens rækkevidde er 10 meter fra kranens/lastbilens placering. Ved opmåling skal du huske at beregne plads til placering af kranens støttefod på fast underlag. Affald til grabning skal placeres på fast underlag så grabben kan fange det. Der kan forekomme mindre mærker fra grabben på underlaget, der dog typisk fortager sig.

  Kun beton medtages
  Bemærk vejledning til sortering, idet det ikke er alt affald der kan medtages.

  Hvorhenne tilbyder I service?
  Vi tilbyder bortskaffelse af affald i hele Danmark.

  Trailer

Kategori:

Betonaffald fjernes med grab

BETONAFFALD
Vi medtager almindelig beton, betonfliser og brokker. Herunder eksempelvis gamle havefliser og opbrudt betongulv. Affaldet bliver anvendt som betonstabil til brug for vejfyld og lignende. Alt andet affald kan afhentes separat – se de øvrige produkter i vores webshop

Sorteringsguide
I følge affaldsbekendtgørelsen skal man sortere sit affald, hvis der er over 1 ton, da det forhøjer genanvendelsen.

Blandet affald
BESTIL AFHENTNING:
Container | Bigbag
Blandet bygningsaffald. Ingen elektronik og farligt affald!
Brændbart affald
BESTIL AFHENTNING:
Container | Bigbag

Alle typer brændbart affald, herunder bygningsaffald, til neddeling og forbrænding.
Træ affald
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Træ rent, malet og lakeret, men ikke imprægneret. Brædder, spånplader, træmøbler uden polstring, bjælker, laminatplader, lægter, krydsfiner, køkkenskabe, fodlister, gerigter, planker, gulvbrædder, loftsbrædder, vægbeklædning, malet og lakeret træ. Vær opmærksom på: Træ med maling, der kan indeholde fx PCB eller bly, skal behandles som farligt affald.
Imprægneret træ – Trykimprægneret træ, jernbanesveller (tjære­imprægnerede), telefonpæle, bolværk, flethegn.
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Tegl. mursten, brokker
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag | Vognmand med grab
Beton, teglsten, mursten, cement, mørtel, rene stenmaterialer, blandinger af stenmaterialer, murbrokker, betonbrokker, naturskifer, leca­ sten, størknet mørtel/cement, natursten, granitfliser, kloakrør af beton, fibercement. Vær opmærksom på: Tør cement i sække skal sprættes op og tømmes ned i containeren. Sække skal i småt brændbart. Kun uglaserede materialer. Beton og tegl genanvendes, og derfor må der ikke afleveres emner med mistanke om PCB (se farligt affald) og emner med glasering, da glasur kan have et højt indhold af tungmetaller. Beton/tegl/mursten fra skorstene skal til deponi.
Keramik og porcelæn – Toiletter og håndvaske, badeværelsesfliser, glaserede tegl og fliser, køkkenfliser, gulv­ klinker, glaserede kloakrør.
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Haveaffald
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag | Vognmand med grab
Grene, blade, buske og andet løvfald, samt stammer maks 15 cm Ø. Ikke jord.
Jord hentes og fjernes
BESTIL AFHENTNING:  Container | Bigbag | Vognmand med grab
Ren jord. Analysetillæg pr. adresse. Forurenet jord tillægges oprensningsafgift.
Metal hentes og fjernes
BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Jern og metal, kabler, stålregler. Radiatorer, rør, tagrender, nedløbsrør, metal­ spåner og ­bånd, metalvaske og ­badekar, kedler, olietanke i jern/stål (tomme), metal­ malerspande (tomme), præ isolerede fjernvarmerør (isoleret med polyuretanskum). Vær opmærksom på: Olietanke skal være tømt og spulet indvendigt, og der skal være et inspektions hul på mindst 30×30 cm.

BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Rent og tørt gips. Væggips, loftsgips, afklip fra nye plader, nedrivningsgips, fibergips. Vær opmærksom på: Må ikke indeholde isolering, stålskinner og dampspærre, men gerne søm, skruer, tapet og maling.

BESTIL AFHENTNING: Container | Bigbag
Klinker, puds, mørtel, indskuds ler, gasbeton og leca.
Affald asbest

Eternitplader med asbest, skiffereternit med asbest. Eternitplader, hele pladestykker med asbestfibre, fx fra sålbænke, væg­ og loft­ beklædning, skifer­eternit. Eternitskifer og asbestholdig loftbeklædning. Støv og slam fra rensning af asbestholdige tagplader. Mos og blade fra rensning af tage med asbestholdige tagplader. Isoleringsmateriale med asbest fra fx fjernvarmerør.

affald deponi

Isoleringsmateriale, tryk imprægneret træ, urent gips (fx med stålregler) asbest (fra tage og lofter), Blød pvc-plastik, forurenet jord, opfej fra gaderne. Beton/tegl/mursten fra skorstene skal til deponi. Et deponi er affald, man ikke kan genbruge eller brænde. Enten fordi det simpelt hen ikke kan brænde, fordi der kommer giftig røg, når det brænder, eller fordi man ikke ved, hvordan man skal genbruge det. Et deponi hed tidligere en ”losseplads”, men i modsætning til den gammeldags losseplads er et deponi beskyttet af en membran, der forhindrer giftige stoffer i at sive ud i miljøet. Endvidere et et deponi opdelt så kan man holde de forskellige typer affald adskilt. For eksempel deponeres asbest for sig. Hvis man på et senere tidspunkt finder en metode til at genbruge asbesten, så er det lettere at grave den op og sende den til genbrug.

Følgende fraktioner skal ALTID udsorteres og afhentes separat:
Elektronik, Hvidevarer, Jord

Følgende fraktioner modtages ikke:
Farligt affald -kemikalier og maling. Asbest, Dagrenovation

Genbrugsstation sortering
På genbrugsstation skal i hver deres egen container: Vinduesglas – Enkeltlags vinduesglas, termoruder, ruder fra drivhuse, farvede/tonede ruder, glashylder, glasskår, trådglas, trådvinduer, blyindfattede ruder, spejle. Hård PVC – Tagrender, kloak rør, drænrør, kabelbakker, trapezplader Alt af hård PVC. Hård plast – Rene emner i plast, fx plastbakker, spande uden metalhank, drænrør, kabelbakker, PEL­rør. Plastfolier – Dampspærre i klar og farvet plast, undertagsduge i PE (polyethylen). Isolering – Mineraluld, stenuld. Materialerne må gerne afleveres i klare plastsække. Tagpap – Tagpap, onduline plader. Må ikke indeholde rester af lægter, krydsfiner mv. Pap emballage, bølgepap, karton – Asfalt.

container affald

Container og affald sortering

Container – Småt brændbart under 50 x 50 x 100 cm
Brændbart affald mindre end 50 x 50 x 100 cm. Mindre mængder pap, plast eller træ uegnet til genanvendelse. Må ikke indeholde: Trykimprægneret træ PVC • Farligt affald •  Have- og grenaffald • Dæk • Jern & metal •  Gipsplader • Mineraluld • Organisk affald • Store mængder pap, plast eller træ egnet til genanvendelse •  Andre former for affald uegnet til forbrænding.

Container – Stort brændbart over 50 x 50 x 100 cm
Brændbart affald større end 50 x 50 x 100 cm. Møbler, brædder, tæpper.

Container – Affald til losseplads
Isoleringsmaterialer (mineraluld). Træ. Beton. Gadeopfej. Støvsugerposer. Ikke genanvendeligt PVC. Urent planglas. Må IKKE indeholde: Flamingo • Gips • Mørtelpuds • Materialerindeholdendetung- metaller eller miljøskadelige stoffer.

Container – Affald til fyldplads
Gips. Glaseredefliser. Sanitetsporcelæn. Gas- og letbeton. Rent beton. Tegl og klinker, uglaseret. Rene stenmaterialer: natursten, granit. Må IKKE indeholde: Asfalt • Tjære og sod • Isolering • PCB-holdig fugemasse • Plast • Malingsrester • Jern & metal • Andre materialer indeholdende miljøskadelige stoffer.

Container – Teglbrokker 
Rent, uglaseret tegl. Murstensbrokker (mur- og teglsten). Må IKKE indeholde: Jern og metal • Beton • Asfalt • Træ • Jord og sten.

Container – Jord og brokker
Jord med brokker. Må IKKE indeholde: • Asfaltholdige brokker • Brokker med armering.

Container – Betonbrokker
Betonbrokker. Betonbrokker med armeringsjern. Må IKKE indeholde: Andre typer affald.

Container – Jern og metal
Jern og metaller Må IKKE indeholde: • Springmadrasser • Gas- og trykflasker • Produkter med miljøfarlige stoffer • Hårde hvidevarer med køl/frys funktion • Isoleringsmaterialer • Andet affald.

Container – Blandet bygningsaffald
Gipsplader • Træ • Murbrokker • Cement • Lister • Metal og lignende. Må IKKE indeholde: Andre typer affald.

Beton affald bortskaffes

Love & regler om affald

Miljøbeskyttelsesloven
Skal beskytte natur og miljø. § 19, siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.

Affalds bekendtgørelsen
Kommunerne skal udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger.

Restprodukt bekendtgørelsen
Fastsætter regler om genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponerings bekendtgørelsen
Fastsætter regler om deponeringsanlæg, bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald.

NSTAR databasen
Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i NSTAR databasen (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.

Beton nedbrydes og fjernes med kran

Fejlsortering af affald
Affaldssortering er efterhånden en større videnskab. Der er mange forskellige vejledninger og regler om hvilke affaldstyper dit affald skal sorteres i, og hvad du må putte i beholderne.

Der er dog meningen med det hele. Først og fremmest er naturligvis den overordnede ide med at passe bedre på miljøet. De mere specifikke regler om hvordan der skal sorteres affald stammer overordnet fra ideen om at jo mere vi opdeler i forskellige affaldstyper, jo nemmere er det at genanvende affaldet.

Tillige er der nogle rent praktiske hensyn. Eksempelvis hvis der er plastposer i madaffaldet, giver dette problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet. Og da mælkekartoner, sorte kødbakker og flamingobakker ikke kan genanvendes, skal de i restaffald.

Grunden til at det er dyrt hvis affald ikke er sortere korrekt – altså efter den gældende sorteringsguide – er at selv en mindre afvigelse, kræver at al affaldet (bigbag, container, vognlæs) bliver undersøgt. Hvis der eksempelvis er blot lidt elektronik blandt noget andet affald siger reglerne at hele partiet skal endevendes. Altså i bogstaveligste forstand! Den bøde, omkostning, afgift du kan blive pålagt ved fejlsortering er således altid meget højere end udgift til at bestille korrekt afhentning.

Beton fjernes med lastvogn

Service i hele Danmark

Region HovedstadenAlbertslund Kommune – Albertslund – Allerød Kommune – Birkerød – Blovstrød – Lillerød – Lynge –Allerød Kommune – Nymølle – Ballerup Kommune – Ballerup – Skovlunde – Smørumnedre Dragør Kommune – Dragør – Egedal Kommune – Ganløse – Slagslunde – Smørumnedre – Veksø – Ølstykke-Stenløse – Fredensborg Kommune Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm – Nivå – Frederikssund Kommune – Frederikssund – Jægerspris – Skibby – Slangerup –Furesø Kommune – Birkerød – Farum – Hareskovby – Kirke Værløse – Laanshøj – Smørumnedre – Værløse – Gribskov Kommune – Dronningmølle – Esbønderup – Esrum – Gilleleje – Græsted – Helsinge – Hornbæk-Dronningmølle – Ramløse – Tisvilde – Halsnæs Kommune – 
Frederiksværk – Hundested – Liseleje – Melby – Ølsted – Helsingør Kommune – Helsingør – Gurre – Hellebæk – Hornbæk – Hornbæk-Dronningmølle – Stenstrup – Hillerød Kommune – Hillerød – Nødebo – Skævinge – Høje-Taastrup Kommune – Taastrup – Hedehusene – Reerslev – Sengeløse – Vridsløsemagle – Hørsholm Kommune – Hørsholm – Ishøj Kommune – Ishøj Landsby – Torslunde – Københavnske bydele og forstæder i Region Hovedstaden – Albertslund – Amager – Avedøre – Bagsværd – Ballerup – Brøndby Strand – Brøndbyvester – Brøndbyøster – Buddinge – Charlottenlund – Dyssegård – Frederiksberg – Gentofte – Gladsaxe – Glostrup – Hareskovby – Hellerup – Herlev – Hjortekær – Holte – Hvidovre – Ishøj – Jægersborg – Kastrup – Klampenborg – Kongens Lyngby – Lundtofte – Nærum – Ordrup – Rødovre – Skovshoved – Sorgenfri – Søborg – Søllerød – Tårnby – Vallensbæk – Vangede – Virum – Øverød – Rudersdal Kommune – Birkerød – Holte – Hørsholm – Høsterkøb – Nærum – Ravnsnæs – Skodsborg – Øverød – Region MidtjyllandFavrskov Kommune – Hadsten – Hammel – Hinnerup – Laurbjerg – Hedensted Kommune – Hedensted – Tørring – Øster Snede – Herning Kommune – Herning – Aulum – Sunds – Vildbjerg – Holstebro Kommune – Holstebro – Holstebro Kommune – Vinderup – Horsens Kommune – Horsens – Brædstrup – Egebjerg –danmark Ikast – Brande Kommune – Brande – Engesvang – Ikast – Nørre Snede – Lemvig Kommune – Harboøre – Lemvig – Nørre Nissum – Thyborøn – Norddjurs Kommune – Auning – Grenaa –Odder Kommune – Odder – Randers Kommune – Randers – Langå – Ringkøbing – Skjern Kommune – Ringkøbing – Skjern – Hvide Sande – Videbæk – Samsø – Silkeborg Kommune – Silkeborg – Kjellerup – Skanderborg Kommune – Skanderborg – Galten – Hørning – Ry – Skive Kommune – Skive – Struer Kommune – Struer – 
Syddjurs Kommune – Ebeltoft – Hornslet – Pindstrup – Ryomgård – Viborg Kommune – Viborg – Bjerringbro – Frederiks – Karup – Klejtrup – Stoholm – Aarhus Kommune – Solbjerg – Region Nordjylland – Brønderslev Kommune – Brønderslev – Dronninglund – Hjallerup – Frederikshavn Kommune – Frederikshavn – Skagen – Sæby – Aalbæk – Hjørring Kommune – Hjørring – Harken – Hirtshals – Løkken – Sindal – Tversted – Jammerbugt Kommune – Aabybro – Fjerritslev – Kås – Pandrup – Læsø Kommune – Byrum – Vesterø Havn – Østerby Havn – Mariagerfjord Kommune – Als – Arden – Assens – Hadsund – Hobro – Mariager – Morsø Kommune – Nykøbing Mors – Rebild Kommune – Støvring – Skørping – Terndrup – Thisted Kommune – Thisted – Hanstholm – Hurup – Klitmøller – Nors – Nørre Vorupør – Snedsted – Vesthimmerlands Kommune – Aars – Farsø – Løgstør – Aalborg Kommune – Gandrup – Gistrup – Hals – Hou – Klarup – Kongerslev – Langholt – Nibe – Nørresundby – Storvorde – Sulsted – Svenstrup – Ulsted – Vadum – Vestbjerg – Vester Hassing – Vodskov – Aalborg – Region Sjælland Faxe Kommune – Dalby – Faxe – Haslev – Greve Kommune – Greve Landsby – Greve Strand – Kildebrønde – Tune – Guldborgsund Kommune – Gedser – Nykøbing Falster – Nysted – Sakskøbing – Stubbekøbing – Holbæk Kommune – Holbæk – Jyderup – Tølløse – Vipperød – Kalundborg Kommune – Kalundborg – Høng – Københavnske bydele og forstæder i Region Sjælland – Greve Strand – Køge Kommune – Borup – Køge – Lille Skensved – Vemmedrup – Lejre Kommune – Kirke Hvalsø – Lejre – Lolland Kommune – Maribo – Nakskov – Rødby – Søllested – Næstved Kommune – Næstved – Fuglebjerg – Tappernøje – Odsherred Kommune – Nykøbing Sjælland – Hørve – Nørre Asmindrup –Ringsted Kommune – Ringsted – Roskilde Kommune – Roskilde – Havdrup – Jyllinge – Svogerslev – Viby – Slagelse Kommune – Slagelse – Korsør – Skælskør – Solrød Kommune – Solrød Strand – Havdrup – Jersie – Lille Skensved – Solrød Landsby –Sorø Kommune – Dianalund – Sorø – Stevns Kommune – Store Heddinge – Vordingborg Kommune – Vordingborg – Møn – Stege – Borre – Præstø – Region Syddanmark – Fanø 

- Assens Kommune – Assens – Vissenbjerg – Faaborg – Midtfyn Kommune – 
Faaborg – Ringe – Kerteminde Kommune – Kerteminde – Langeskov – Munkebo – Middelfart Kommune – Middelfart – Nørre Aaby – Nordfyns Kommune – Bogense – Otterup – Nyborg Kommune – Nyborg – Odense Kommune – Odense – Svendborg Kommune – Svendborg – 
Byer på Langeland – Rudkøbing – Spodsbjerg – Syd- og Sønderjylland – Billund Kommune – Billund – Grindsted – Esbjerg Kommune – Bramming – Esbjerg – Ribe – Fredericia Kommune – Fredericia – Haderslev Kommune – Haderslev – Vojens – Kolding Kommune – Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Sønderborg Kommune – Sønderborg – Als – Broager – Dybbøl – Egernsund – Gråsten – Tønder Kommune – Tønder – Husum-Ballum – Løgumkloster – Rømø – Varde Kommune – Varde – Ølgod – Vejen Kommune – Vejen – Andst – Rødding – Vejle Kommune – Vejle – Give – Jelling – Skibet – Aabenraa Kommune – Aabenraa – Padborg – Ærø – Marstal.